clanak False

Sektor za poslove zaštite od požara, obrane i informacijske sigurnosti

Pomoćnik pročelnika za poslove zaštite od požara, obrane i informacijske sigurnosti: Mario Hrgović
tel: 658-5140, faks: 658-5127
E-mail: mario.hrgovic@zagreb.hr

 
ODJEL ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVO

Voditelj odjela za poslove zaštite od požara i vatrogastvo: kontakt osoba: tel: 658-5140
 

- obavlja poslove u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, u vezi s izradom i usklađivanjem procjene ugroženosti od požara za Grad Zagreb i planova zaštite od požara za Grad Zagreb, godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Zagreb, Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara, u vezi s izradom izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s osiguranjem sudjelovanja javnosti u donošenju plana zaštite od požara za Grad i godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s izradom mjera i postupaka u provođenju aktivnosti iz programa Vlade RH u ljetnoj turističkoj sezoni, uređivanjem područja zaštite od požara i vatrogastva sukladno propisima, provođenjem mjera i aktivnosti zaštite od požara, organiziranjem osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, o čemu se vodi evidencija, u vezi s organiziranjem održavanja protupožarnih vježbi, definiranjem potreba za materijalnim sredstvima zaštite od požara i vatrogastva, praćenjem rada vatrogastva u Gradu i poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara.

 

ODJEL ZA POSLOVE OBRANE I INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

Voditelj odjela za poslove obrane i informacijske sigurnosti: kontakt osoba: tel: 658-5140


- obavlja poslove u vezi s praćenjem propisa iz područja obrane, informacijske sigurnosti i elementarnih nepogoda, izradom Plana obrane Grada Zagreba, poduzimanjem mjera za usklađivanje obrambenih priprema pravnih osoba nositelja obrambenih priprema u djelatnostima iz svoje nadležnosti s obrambenim pripremama Grada i Planom obrane republike Hrvatske, poduzimanjem mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Grada i pravnih osoba u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti i provedbom mjera pripravnosti u stanju neposredne ugroženosti te poduzimanjem drugih mjera potrebnih za prijelaz na ratno ustrojstvo, usklađivanjem, nadzorom, edukacijom i koordinacijom provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, primjenjivanjem procedure o postupanju s klasificiranim i neklasificiranim podacima o sadržaju i načinu vođenja evidencija o izvršenim uvidima u klasificirane podatke te nadzoru sigurnosti podataka propisanim mjerama i standardima informacijske sigurnosti, u vezi s uređivanjem provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, vođenjem popisa osoba koje imaju pristup klasificiranim podacima, registra zaprimljenih uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osoba (certifikat) s rokovima važenja certifikata, evidencije o izvršenim uvidima i postupanju s klasificiranim podacima, provođenjem mjera i postupaka u cilju zaštite od elementarnih nepogoda.