clanak False

Sektor za pravne i financijske poslove

05.03.2021.

Pomoćnik pročelnika za pravne i financijske poslove - Marijo Teskera
Tel: 610-0686, faks: 610-0656
E-mail: marijo.teskera@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga Ureda, pripremanja i izrade te sudjelovanja u izradi nacrta propisa i drugih akata u područjima iz djelokruga Ureda, davanje primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Ureda, poslovi nabave opreme, uredskog i drugog materijala, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave iz djelokruga Ureda, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Ureda, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Ureda, poslovi osiguravanja objekata i opreme, osiguravanje službenika i namještenika, obračuna i naplate tekućih izdataka.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica službe za pravne poslove - Maja Orlić
Tel: 610-1311, faks: 610-0063
E-mail: maja.orlic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga Ureda, pripremanja i izrade te sudjelovanja u izradi nacrta propisa i drugih akata u područjima iz djelokruga Ureda, obrade zahtjeva za uporabu grba, zastave te naziva „Grad Zagreb“, poslovi obrade i davanja mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, davanje primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Ureda, poslovi pružanja stručne pomoći Kabinetu gradonačelnika i drugim službama i odjelima Ureda, poslovi prikupljanja i pripremanja dokumentacije vezano uz ostvarivanje prava službenika i namještenika Ureda, stručni, administrativni i tehnički poslovi koji se odnose na pripremu dokumentacije i komunikaciju sa gradskim upravnim tijelima, poslovnim subjektima i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ureda.

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica odsjeka za pravne poslove - Ivana Čižmek
Tel: 610-1011, faks: 610-0063
E -mail: ivana.cizmek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga Ureda, pripremanja i izrade te sudjelovanja u izradi nacrta propisa i drugih akata u područjima iz djelokruga Ureda, obrade zahtjeva za uporabu grba, zastave te naziva „Grad Zagreb“, poslovi obrade i davanja mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, davanje primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Ureda, poslovi pružanja stručne pomoći Kabinetu gradonačelnika i drugim službama i odjelima Ureda, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja Ureda, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta, pripremanja stručnih materijala za potrebe Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, što obuhvaća poslove izrade očitovanja na žalbe i tužbe i izrade prijedloga zahtjeva za pokretanje  postupaka zbog povrede službene dužnosti.

ODSJEK ZA OBRADU DOKUMENTACIJE
Voditeljica odsjeka za oibradu dokumentacije - Gordana Polak
Tel: 610-1294, faks: 610-0063
E-mail: gordana.polak@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prikupljanja i pripremanja dokumentacije vezane uz ostvarivanje prava službenika i namještenika Ureda, prikupljanja, ažuriranja i obrade podataka i informacija za unos u interne evidencije, objedinjavanja prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica pri izradi planova, programa, izvješća o radu i drugih stručnih materijala, vođenja internih evidencija, stručni, administrativni i tehnički poslovi koji se odnose na pripremu dokumentacije i komunikaciju sa gradskim upravnim tijelima, poslovnim subjektima i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ureda.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SLUŽBA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Petrova 116
Voditeljica službe za materijalno-financijske poslove - Nada Firak Varga, tel: 610-0645, faks: 610-0685
E-mail: nada.firak-varga@zagreb.hr
- obavlja poslove nabave opreme, uredskog i drugog materijala za gradska upravna tijela, izdavanja robe korisnicima, poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za druge potrebe iz djelokruga Ureda, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Ureda, poslove praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni, te izvršenja po financijskim pozicijama, poslove izrade prijedloga financijskog plana Ureda za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, poslove osiguravanja objekata i opreme gradskih upravnih tijela, osiguravanja službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, ostvarivanja naknada od osiguravajućih društava, vođenja pomoćne evidencije za potrebe Službe te obračuna i naplate tekućih izdataka.

ODSJEK ZA POSLOVE NABAVE
Voditelj odsjeka za poslove nabave: kontakt osoba: tel: 610-0645
- obavlja poslove nabave opreme, uredskog i drugog materijala za gradska upravna tijela, te izdavanja robe korisnicima, poslove u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za druge potrebe iz djelokruga Ureda, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu.

IZVAN SJEDIŠTA SLUŽBE, na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE I OBRADU DOKUMENTACIJE 
Voditeljica odsjeka za financijske poslove i obradu dokumentacije - Jelena Mohorić Atanasić
Tel: 610-0643, faks: 610-0643
E-mail: jelena.mohoric@zagreb.hr
- obavlja poslove izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Ureda, poslove praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni, te izvršenja po financijskim pozicijama, poslove izrade prijedlog financijskog plana Ureda za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, te poslove osiguravanja objekata i opreme gradskih upravnih tijela, osiguravanja službenika i namještenika gradskih upravnih tijela, ostvarivanja naknada od osiguravajućih društava, te obračuna i naplate tekućih izdataka.