clanak False

Sektor za pravne poslove - IV. kat

19.04.2017.

Pomoćnica pročelnika za pravne poslove - Sanja Pavlović
Tel: 610-1406, faks: 610-1590
E-mail:sanja.pavlovic@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz stjecanje prava, pokretnina i nekretnina u vlasništvo Grada, radi realizacije socijalnih i drugih programa u vezi s raspolaganjem nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, uređenje vlasničko - pravnih odnosa Grada Zagreba s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE 
 
Voditeljica odjela za pravne poslove - Irena Rukavina-Šironja: tel: 610-1465, faks: 610-1590
E-mail: irena.rukavina-sironja@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zaključaka s nacrtima ugovora u vezi sa stjecanjem prava, pokretnina i nekretnina u vlasništvo Grada radi realizacije razvojnih programa Grada, socijalnog programa te drugih programa u vezi s raspolaganjem nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, stručni poslovi realizacije zakonskog prava prvokupa nekretnina, izrade tabularnih isprava radi uknjižbe nekretnina u vlasništvu trećih osoba, izrade međuvlasničkih ugovora kao i stručni poslovi osnivanja stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom na nekretninama Grada, poslove prikupljanja, sistematiziranja i tumačenja geodetsko-katastarske, zemljišnoknjižne te prostorno- planske dokumentacije i usporedba tih podataka sa stanjem nekretnine u naravi, odnosno u vrijeme oduzimanja nekretnine iz vlasništva i prijenosa u društveno vlasništvo kada je ta činjenica od utjecaja na stvarnopravne odnose, te druge poslove obrade navedene dokumentacije za potrebe Odjela.

ODJEL ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU - IV. kat

Voditeljica odjela za pripremu zemljišta za gradnju - Zorica Zulić: tel: 610-1418, faks: 610-1590
E-mail:zorica.tresic-pavicic@zagreb.hr


- obavlja poslove vezane uz utvrđivanje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kada je investitor Grad Zagreb, pripremanje prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te pokretanje upravnih postupaka izvlaštenja.

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

Voditeljica odsjeka za imovinsko - pravne poslove - Ana Ervačanin: tel: 610-1422

E-mail: ana.ervacanin@zagreb.hr

 - Obavlja poslove uređivanja vlasničko- pravnih odnosa Grada Zagreba s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje, čiji je investitor Grad Zagreb, pripremanjem nacrta zaključaka radi odlučivanja s nacrtom ugovora o stjecanju nekretnina u vlasništvo, te o osnivanju stvarnih i osobnih služnosti pravnim poslom, prikupljanjem dokumentacije i iniciranjem pokretanja upravnih postupaka za izvlaštenje putem zastupnika Grada Zagreba te kada Grad Zagreb na drugi način ne može urediti vlasničko-pravne odnose s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje.

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO - PRAVNU DOKUMENTACIJU

Voditeljica odsjeka za imovinsko - pravnu dokumentaciju - Karmen Pečenko Mezak: tel: 610-1427

E-mail: karmen.mezak-pecenko@zagreb.hr

 - Obavlja poslove prikupljanja, sistematiziranja i tumačenja geodetsko-katastarske i zemljišnoknjižne dokumentacije te dokumentacije o izvanknjižnom stjecanju stvarnih prava radi analize vlasničko-pravnog statusa nekretnine predviđene za buduću gradnju kada je investitor gradnje Grad Zagreb, prikupljanja i sistematiziranja akata iz sudskih i upravnih postupaka ako se odnose na nekretninu u funkciji pripreme za gradnju, kao i sve potrebne dokumentacije statusne naravi o vlasnicima nekretnina u svrhu stjecanja uvjeta za prijenos prava vlasništva na Grad Zagreb te prikupljanja dokumentacije potrebne za učinkovito zastupanje Grada Zagreba u postupcima izvlaštenja.