clanak False

Sektor za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada

22.08.2019.
Pomoćnica pročelnika za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada - Snježana Cifrek, dipl.iur. soba 405
Tel: 01 610-1405    faks: 610-1590
E- mail: snjezana.cifrek@zagreb.hr

-obavlja poslove vezane za iniciranje postupaka radi pravne zaštite i uknjižbe imovine Grada, poslovi vezani za iniciranje izrade geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe imovine Grada, izradu prijedloga akata radi sklapanja nagodbi pri nadležnim sudovima i centrima za mirenje te izradu prijedloga akata radi sklapanja izvansudskih nagodbi s Republikom Hrvatskom radi uknjižbe imovine Grada Zagreba,pripremanje akata radi izdavanja tabularnih isprava kojima se omogućava upis prava vlasništva Grada Zagreba, poslove prikupljanja, sistematiziranja, tumačenja i analize imovinsko-pravne i geodetske dokumentacije za potrebe pravne zaštite i uknjižbe imovine Grada te poslove suradnje i izrade očitovanja za punomoćnike koji zastupaju Grad te druge poslove iz djelokruga Sektora.


ODJEL ZA PRIPREMU POSTUPAKA RADI ZAŠTITE IMOVINE GRADA

Voditeljica odjela za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada:  Ema Hrubi, soba 407
Tel: 01 610-1407
E-mail: ema.hrubi@zagreb.hr

 
-obavljaju se poslovi vezani za iniciranje postupaka radi pravne zaštite imovne Grada uz suradnju i inicijativu svih odjela Ureda, poslovi vezani za pripremu prijedloga akata za rješavanje sporova sklapanjem sudskih nagodbi na temelju očitovanja punomoćnika koji zastupa Grad uz suradnju i pisano očitovanje odjela Ureda s obzirom na predmet nagodbenog rješavanja, poslovi izrade procesno-pravnih i činjeničnih očitovanja na temelju dokumentacije i očitovanja nadležnih odjela Ureda, poslovi vezani za koordinaciju rada punomoćnika koji zastupaju Grad, praćenja stanja i izvještavanja o predmetima za koje se pred nadležnim tijelima vode postupci te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA DOKUMENTACIJU O ISPRAVAMA

Voditeljica odjela za dokumentaciju o ispravama: Paula Šojat
Izvan sjedišta ureda, Ulica grada Vukovara 56A, soba 407
Tel: 01 610-0977
E-mail: paula.sojat@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za iniciranje postupaka uknjižbe, obradu i analizu dokumentacije potrebne za pokretanje postupaka uknjižbe imovine Grada, poslovi vezani za iniciranje izrade geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe imovine Grada, poslovi vezani za pripremu prijedloga akata za uknjižbu imovine Grada sklapanjem izvansudskih nagodbi na temelju obrazloženog pravnog mišljenja punomoćnika koji zastupa Grad Zagreb u postupcima uknjižbe, poslovi vezani za pripremanje akata radi izdavanja tabularnih isprava kojima se omogućava upis prava vlasništva Grada Zagreba, poslovi vezani uz izradu izjava Grada Zagreba za potrebe postupaka uknjižbe prava vlasništva Grada odnosno ustanova kojih je osnivač Grad sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom, poslovi praćenja upisa prava vlasništva u korist Republike Hrvatske odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba na imovini Grada, poslovi vezani za prikupljanje, sistematiziranje, tumačenje i imovinsko-pravnu analizu geodetske i druge dokumentacije za potrebe pravne zaštite i uknjižbe imovine Grada te drugi poslovi iz djelokruga Odjela