clanak False

Sektor za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture i objekata mjesne samouprave

19.07.2021.
Sektor za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture i objekata mjesne samouprave

- obavlja poslove obrade tehničkih podataka o potrebama za komunalnim aktivnostima, održavanjem objekata i prostora mjesne samouprave i održavanjem komunalne infrastrukture na područjima oblika mjesne samouprave u suradnji sa Sektorom za rad mjesne samouprave, pripreme i razrade tehničkog aspekta programa održavanja komunalne infrastrukture i planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora, procjene troškova planiranih radova, usklađivanja programa i planova s drugim gradskim upravnim tijelima i trgovačkim društvima, provođenja programa i planova, praćenja stanja te organiziranja investicijskog i tekućeg održavanja objekata i prostora i održavanja instalacija, postrojenja, opreme i uređaja koje koristi mjesna samouprava te izrade informativnih, analitičkih i drugih stručnih materijala.
 
ODJEL ZA PROVEDBU KOMUNALNIH AKTIVNOSTI I ODRŽAVANJE OBJEKATA  MJESNE SAMOUPRAVE – I. kat

Voditelj odjela za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje objekata mjesne samouprave - Marko Devčić
E-mail: marko.devcic@zagreb.hr
Tel: 610-0941, faks: 610-1526

- Obavlja poslove obrade tehničkih podataka o potrebama za komunalnim aktivnostima i održavanjem objekata i prostora mjesne samouprave na područjima oblika mjesne samouprave u suradnji sa Sektorom za rad mjesne samouprave, pripreme i razrade tehničkog aspekta planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, procjene troškova planiranih radova, usklađivanja planova s drugim gradskim upravnim tijelima i trgovačkim društvima, provođenja planova, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, praćenja stanja te organiziranja investicijskog i tekućeg održavanja objekata i prostora i održavanja instalacija, postrojenja, opreme i uređaja koje koristi mjesna samouprava te izrade informativnih, analitičkih i drugih stručnih materijala.
 
 
ODJEL ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – I. kat

Voditelj odjela za održavanje komunalne infrastrukture - Marko Velzek
Tel: 610-0780, faks: 610-0903
E-mail: marko.velzek@zagreb.hr

- Obavlja poslove zaštite nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, tehničke pripreme i provođenja programa održavanja komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti u vezi s redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem parkova i drugih ozelenjenih površina, čišćenjem javnih površina i održavanjem odvodnje atmosferskih voda te sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti.
 
 
ODSJEK ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA – I. kat
 
Voditelj Odsjeka:kontakt osoba: Alojzi Matok
tel: 610-0730  ; faks: 610-0903
E-mail: alojzi.matok@zagreb.hr
 
Obavljaju se poslovi odobravanja prekomjerne uporabe nerazvrstanih cesta te zauzimanja nerazvrstanih cesta radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, izdavanja suglasnosti za prekopavanje nerazvrstanih cesta radi popravaka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, za privremenu regulaciju prometa na nerazvrstanim cestama za vrijeme izvođenja radova te za izvođenje priključaka i prilaza na nerazvrstane ceste, izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama, vođenja propisanih očevidnika, pripreme prijedloga i izvješća iz područja zaštite i održavanja nerazvrstanih cesta, te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
 
 
ODSJEK ZA REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – I. kat
 
Voditelj Odsjeka za redovito održavanje nerazvrstanih cesta: Goran Plećaš
tel:  610-0784 ; faks: 610-0903
E-mail: goran.plecas@zagreb.hr
 
- Obavlja poslove tehničke pripreme i provedbe programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, obavljanja pripremnih poslova za ugovaranje radova održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, organiziranja poslova ophodnje i čišćenja cesta i cestovnih objekata, organiziranja radova na otklanjanju posljedica prirodnih katastrofa i drugih uzroka oštećenja na cestama i cestovnim objektima, pripreme i organiziranja aktivnosti vezanih uz plan zimske službe, usklađivanja rada gradskog komunalnog trgovačkog društva koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora i drugih sudionika u izradi i provedbi operativnog plana održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, organiziranja i vođenja postupka kontrole osovinskog opterećenja na cestama, organiziranja uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila na cestama te sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta.
 
ODSJEK ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA  – III. kat

Voditelj Odsjeka za održavanje i čišćenje javnih površina i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda: Mirko Told
tel:   610-0919; faks: 610-0903
E-mail: mirko.told@zagreb.hr
 
- Obavlja poslove tehničke pripreme i provedbe programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje parkova i drugih ozelenjenih površina, čišćenje javnih površina te na održavanje objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda, usklađivanja rada gradskih komunalnih trgovačkih društava, vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora i drugih sudionika u izradi i provedbi operativnih planova održavanja i čišćenja javnih površina i održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda, sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina te izrade prijedloga mjera, informacija i izvješća iz djelokruga Odsjeka.