clanak False

Sektor za socijalnu politiku

05.07.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 4
Pomoćnica pročelnika za socijalnu politiku: Zorana Uzelac Bošnjak, univ.spec.act.soc.
tel: 01/610-1822, faks: 01/610-0015
E-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

- obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i razvoj socijalne politike, poslove vezane uz izradu i provedbu strategije iz područja socijalne politike i godišnjih akcijskih planova socijalnog planiranja te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti po strateškim dokumentima, poslove vezane uz koordinaciju rada Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba, koordinira poslove na temu socijalnog planiranja, analize usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje prioriteta razvoja socijalne politike Grada Zagreba, koordinira i sudjeluje u radu Europske socijalne mreže, poslove vezane uz identifikaciju, pokretanje inicijativa, provođenje i realizacija i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove i drugih izvora financiranja uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih skupina, poslovi provedbe mjera i aktivnosti vezanih uz populacijsku politiku, rješavanje i ostvarivanje novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i novčanih pomoći za roditelja odgojitelja, vođenje evidencija i kontrola, praćenje, istraživanje i analizu kretanja stanovništva i tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja, utvrđivanje prioriteta i predlaganje mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i praćenje kvalitete života te poslove vezane uz organiziranje seminara, okruglih stolova, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica i brošura.

ODJEL ZA RAZVOJ SOCIJALNE POLITIKE I REALIZACIJU PROJEKATA
Voditelj Odjela za razvoj socijalne politike i realizaciju projekata: kontakt osoba:
Tel: 01/610-1822, faks: 01/610-0015
- obavljaju se poslovi planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike prema strateškim gradskim dokumentima iz područja socijalne politike, kao i u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i europskim organizacijama vezano uz planiranje socijalne politike, koordinacije, integriranog praćenja i provedbe aktivnosti mjera zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, koordinacija i sudjelovanje u radu Europske socijalne mreže, pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera Socijalnog plana grada Zagreba, identifikacija potencijalnih partnera među lokalnim dionicima u području socijalne politike Grada Zagreba, poslovi koordinacije rada Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove i nacionalne izvore financiranja uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija, odnosno skupina koje se teže zapošljavaju te poslove vezane uz organiziranje seminara, okruglih stolova, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica i brošura.

ODSJEK ZA SOCIJALNO PLANIRANJE
Voditelj Odsjeka za socijalno planiranje- kontakt osoba:
tel: 01/610-1822, faks:  01/610-0015
- obavljaju se poslovi socijalnog planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike prema strateškim gradskim dokumentima iz područja socijalne politike, kao i u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i europskim organizacijama iz područja socijalne politike, koordinacije i provedbe aktivnosti zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, integrirano praćenje i koordinacija provedbe mjera Socijalnog plana Grada Zagreba, pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja socijalne politike Grada Zagreba, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija skupina koje se teže zapošljavaju, poslove u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, izrada vodiča, aplikacija, web stranica, brošura.

ODSJEK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI PROJEKATA
Voditeljica Odsjeka za realizaciju aktivnosti projekata: Ivana Nikčević, dipl. soc. radnica 
tel: 01/610-1835, faks: 01/610-0015
​E-mail: ivana.nikcevic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave,  poslovi vezani uz organiziranje seminara, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica, brošura.

ODJEL ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ
Zagreb, Vodnikova 14
Voditelj Odjela za demografski razvoj: dr. sc. Tomislav Pejaković
Tel:  01/610-0364
​E-mail: tomislav.pejakovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe mjera i aktivnosti vezanih uz poticajne mjere populacijske politike Grada Zagreba, rješavanje i ostvarivanje  novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, rješavanje i ostvarivanje novčane pomoć za roditelja odgojitelja prema Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, vođenje propisanih evidencija i dokumentacija, kontrola korisnika iz nadležnosti Odjela, poslovi praćenja, istraživanja i analize kretanja stanovništva, sudjelovanje u izradi demografskih studija, praćenje, istraživanje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja, analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i praćenje kvalitete života, praćenje provedbe ukupne populacijske politike kroz izradu izvješća o njihovoj provedbi, prikupljanje, praćenje, obrada i stavljanje na javni uvid podataka i pokazatelja o obuhvatu korisnika, financijskim izdvajanjima i ukupnoj provedbi gradskih populacijskih mjera, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike čiji su nositelji različiti gradski uredi i drugi sudionici razvoja, pružanje podataka i informacija i drugih stručnih podloga korisnicima iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA PRONATALITETNU POLITIKU
Zagreb, Vodnikova 14
Voditeljica Odsjeka za pronatalitetnu politiku: Ljiljana Petrović, dipl. iur.
Tel: 01/ 610-0390 
​E-mail: ljiljana.petrovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi rješavanja neupravnih zahtjeva povezanih s ostvarivanjem novčane pomoći za roditelja odgojitelja i ostvarivanjem  novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, poslovi unosa podataka u sustav automatske obrade podataka te poslovi kontrole osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica od utjecaja na korištenje prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja i novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

ODSJEK ZA PRAĆENJE, ISTRAŽIVANJE I ANALIZU KRETANJA STANOVNIŠTVA
​Zagreb, Nova cesta 1
Voditeljica Odsjeka za praćenje, istraživanje i analizu kretanja stanovništva: mr. sc. Anita Zelić
Tel: 01/616-6197
​E-mail: anita.zelic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja, istraživanja i analize kretanja stanovništva, izrade izvješća o terenskim i drugim istraživanjima, praćenje tekućih mjera populacijske politike Grada i promjena tekućih demografskih, dobnih, obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, narodnosnih, vjerskih i drugih struktura stanovništva i s tim vezanih drugih društvenih kretanja, predlaganje mjera za poticanje populacijske politike Grada, obrada demografskih podataka za potrebe pripreme strategija, programa i planova, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama i institucijama, drugim sudionicima demografskih i društveno-ekonomskih istraživanja.