clanak False

Sektor za socijalnu politiku

12.09.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 4
Pomoćnica pročelnika za socijalnu politiku: Zorana Uzelac Bošnjak, univ.spec.act.soc.
tel: 01/610-1822, faks: 01/610-0015
E-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

- obavlja stručne poslove vezane uz planiranje i razvoj socijalne politike, poslove vezane uz izradu i provedbu strategije iz područja socijalne politike i godišnjih akcijskih planova socijalnog planiranja te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti po strateškim dokumentima, poslove vezane uz koordinaciju rada Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba, koordinira poslove na temu socijalnog planiranja, analize usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje prioriteta razvoja socijalne politike Grada Zagreba, koordinira i sudjeluje u radu Europske socijalne mreže, poslove vezane uz identifikaciju, pokretanje inicijativa, provođenje i realizacija i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove i drugih izvora financiranja uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih skupina, poslovi provedbe mjera i aktivnosti vezanih uz pronatalitetnu politiku, rješavanje i ostvarivanje novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i novčanih pomoći za roditelja odgojitelja, vođenje evidencija i kontrola, praćenje, istraživanje i analizu kretanja stanovništva i tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja, utvrđivanje prioriteta i predlaganje mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i praćenje kvalitete života te poslove vezane uz organiziranje seminara, okruglih stolova, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica i brošura.

ODJEL ZA RAZVOJ SOCIJALNE POLITIKE I REALIZACIJU PROJEKATA
Voditelj Odjela za razvoj socijalne politike i realizaciju projekata: kontakt osoba:
Tel: 01/610-1822, faks: 01/610-0015
- obavljaju se poslovi planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike prema strateškim gradskim dokumentima iz područja socijalne politike, kao i u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i europskim organizacijama vezano uz planiranje socijalne politike, koordinacije, integriranog praćenja i provedbe aktivnosti mjera zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, koordinacija i sudjelovanje u radu Europske socijalne mreže, pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera Socijalnog plana grada Zagreba, identifikacija potencijalnih partnera među lokalnim dionicima u području socijalne politike Grada Zagreba, poslovi koordinacije rada Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba, poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove i nacionalne izvore financiranja uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći za roditelja odgojitelja, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija, odnosno skupina koje se teže zapošljavaju, poslove vezane uz organiziranje seminara, okruglih stolova, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica i brošura.

ODSJEK ZA SOCIJALNO PLANIRANJE
Voditelj Odsjeka za socijalno planiranje- kontakt osoba:
tel: 01/610-1822, faks:  01/610-0015
- obavljaju se poslovi socijalnog planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza usluga u sustavu socijalne politike i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike prema strateškim gradskim dokumentima iz područja socijalne politike, kao i u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i europskim organizacijama iz područja socijalne politike, koordinacije i provedbe aktivnosti zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, integrirano praćenje i koordinacija provedbe mjera Socijalnog plana Grada Zagreba, pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja socijalne politike Grada Zagreba, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija skupina koje se teže zapošljavaju, poslove u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, izrada vodiča, aplikacija, web stranica, brošura.

ODSJEK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI PROJEKATA
Voditeljica Odsjeka za realizaciju aktivnosti projekata: Ivana Nikčević, dipl. soc. radnica 
tel: 01/610-1835, faks: 01/610-0015
​E-mail: ivana.nikcevic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje aktivnosti projekata iz područja socijalne skrbi financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći za roditelja odgojitelja, poslovi vezani uz organiziranje seminara, konferencija, edukacija, tribina, izradu vodiča, aplikacija, web stranica i brošura.

ODJEL ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ
Zagreb, Vodnikova 14
Voditelj Odjela za demografski razvoj: dr. sc. Tomislav Pejaković
Tel:  01/610-0364
​E-mail: tomislav.pejakovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe mjera i aktivnosti vezanih uz poticajne mjere pronatalitetne politike Grada Zagreba, rješavanje i ostvarivanje  novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, rješavanje i ostvarivanje novčane pomoć za roditelja odgojitelja prema Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, vođenje propisanih evidencija i dokumentacija, kontrola korisnika iz nadležnosti Odjela, poslovi praćenja, istraživanja i analize kretanja stanovništva, sudjelovanje u izradi demografskih studija, praćenje, istraživanje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja, analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i praćenje kvalitete života, praćenje provedbe ukupne populacijske politike kroz izradu izvješća o njihovoj provedbi, prikupljanje, praćenje, obrada i stavljanje na javni uvid podataka i pokazatelja o obuhvatu korisnika, financijskim izdvajanjima i ukupnoj provedbi gradskih populacijskih mjera, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike čiji su nositelji različiti gradski uredi i drugi sudionici razvoja, pružanje podataka i informacija i drugih stručnih podloga korisnicima iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA PRONATALITETNU POLITIKU
Zagreb, Vodnikova 14
Voditelj Odsjeka za pronatalitetnu politiku: kontakt osoba:
Tel: 01/ 610-0390 

- obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim stvarima vezano uz ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja te poslovi rješavanja neupravnih zahtjeva vezano uz  ostvarivanje  novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, poslovi unosa podataka u sustav automatske obrade podataka te poslovi kontrole osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica od utjecaja na korištenje prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja i novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.
 
ODSJEK ZA PRAĆENJE, ISTRAŽIVANJE I ANALIZU KRETANJA STANOVNIŠTVA
​Zagreb, Nova cesta 1
Voditeljica Odsjeka za praćenje, istraživanje i analizu kretanja stanovništva: mr. sc. Anita Zelić
Tel: 01/616-6197
​E-mail: anita.zelic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja, istraživanja i analize kretanja stanovništva, izrade izvješća o terenskim i drugim istraživanjima, praćenje tekućih mjera pronatalitetne politike Grada i promjena tekućih demografskih, dobnih, obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, narodnosnih, vjerskih i drugih struktura stanovništva i s tim vezanih drugih društvenih kretanja, predlaganje mjera za poticanje populacijske politike Grada, obrada demografskih podataka za potrebe pripreme strategija, programa i planova, suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama i institucijama, drugim sudionicima demografskih i društveno-ekonomskih istraživanja.