clanak False

Sektor za socijalnu zaštitu - II kat

19.04.2017.

Pomoćnik pročelnice za socijalnu zaštitu: kontakt osoba:
Tel.: 610-1269, faks: 610-0015
socijalna-zastita@zagreb.hr
 

- obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani uz socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, provedbu strategije socijalne zaštite, skrbi o umirovljenicima te zaštite drugih kategorija stanovništva, poslovi vezani uz dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa, poslovi vezani uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordinaciju i kontrolu ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, vođenje evidencija i druge poslove propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslovi što se odnose na zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, poslovi socijalnog planiranja, analize mreže usluga u sustavu socijalne skrbi i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike Grada Zagreba, poslovi vezani uz identifikaciju, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja socijalne zaštite financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja te sudjelovanja i pružanja stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave.
 

ODJEL SOCIJALNE ZAŠTITE- II. kat
Voditeljica Odjela socijalne zaštite: Zorana Uzelac Bošnjak: tel: 610- 1822, faks: 610-0015
e-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, poslovi vezani uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć te poslovi vezani uz socijalno planiranje, analiza mreže usluga u sustavu socijalne skrbi i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike Grada Zagreba, pokretanje inicijative, provođenje, praćenje i identifikaciju projekata od važnosti za provođenje socijalne politike Grada Zagreba. 


ODSJEK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I PROGRAME UDRUGA

Voditeljica Odsjeka za socijalnu zaštitu i programe udruga- Jasminka  Đurek Pavlina

tel: 610-1295, faks: 610-0015

e-mail: jasminka.pavlina@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite na području Grada Zagreba, izrade prijedloga programa i akata u svezi s osiguravanjem prava u većem opsegu nego što ih osigurava Republika Hrvatska, poslove vezane uz dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa, organiziranja i poticanja dobrosusjedske pomoći, dobrovoljnog rada i drugih oblika dobročinstva, sudjelovanja u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske propise iz područja socijalne zaštite,  poslovi vezani uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite,  poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, poslove vezane uz identifikaciju, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnoga društva, poslovi pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz područja socijalne zaštite, u svezi s organizacijom izrade vodiča i brošura, organiziranje edukacija, tribina te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.


IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODSJEK ZA SOCIJALNU POLITIKU I PLANIRANJE
Voditelj Odsjeka za socijalnu politiku i planiranje: kontakt osoba: 610-1835, faks: 610-0015
- obavljaju se poslovi socijalnog planiranja u svrhu procjene prioriteta socijalne politike, analiza mreže usluga u sustavu socijalne skrbi i utvrđivanje područja prioriteta razvoja socijalne politike, kontinuiranog ažuriranja Socijalne slike Grada Zagreba, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti zadanih Programom socijalne politike Grada Zagreba, integrirano praćenje i koordinacija provedbe mjera Socijalnog plana Grada Zagreba,  pokretanje inicijativa za projekte na području grada Zagreba u kontekstu ostvarenja strateških ciljeva i mjera Socijalnog plana Grada Zagreba, identifikacija potencijalnih partnera među lokalnim dionicima u području socijalne politike Grada Zagreba,  poslovi koordinacije, identifikacije, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja socijalne zaštite financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva pri apliciranju projekata za EU fondove uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija korisnika teže zapošljivih skupina te organiziranje edukacija i tribina.


IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODSJEK ZA HUMANITARNU POMOĆ

Voditelj Odsjeka za humanitarnu pomoć: kontakt osoba:

Tel: 610-1832, 610-1826
Faks: 610-1803

 

- obavljaju se poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, praćenje stanja iz područja humanitarne pomoći, vođenje prvostupanjskog postupka o davanju rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, davanju rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, davanju rješenja o postupanju s neutrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, davanju rješenja o postupanju s nenamjenski utrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, zaprimanju izvješća o provedbi programa rada stalnih prikupljača humanitarne pomoći, zaprimanje izvješća o provedbi humanitarnih akcija, vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, suradnja s nadležnim ministarstvom vezano uz razmjenu podataka i vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći.ODJEL ZA USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica Odjela za ustanove socijalne skrbi: Andreja Ninić  tel: 610-1524, faks: 610-0015
e-mail: andreja.ninic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi utvrđivanja potreba, predlaganja reda prvenstva za izgradnju, uređenja i opremanja ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, poslovi u svezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, izdavanja prvostupanjskih rješenja o utvrđivanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama (smještaj, boravak, organizirano stanovanje, usluga pomoći u kući), beskućnicima (prenoćište, prihvatilište), te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, usluge pomoći u kući, savjetovalište) sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, poslovi u vezi s organizacijom izrade vodiča i brošura te organiziranja edukacija, tribina i humanitarnih akcija.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1
ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Voditeljica Odjela za socijalnu skrb: Snježana Puškadija

tel.: 610- 1801, 610- 1802, faks: 610- 1803
E- mail: snjezana.puskadija@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u svezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi Grada Zagreba; provođenje poslova u vezi s ostvarivanjem prava na troškove ogrjeva, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenom zaštitom neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa te vođenje propisanih evidencija i dokumentacije.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA- područni uredi Gradske uprave: Novi Zagreb i Sesvete.