clanak False

Sektor za sport i mlade (Od 1. siječnja 2018. Gradski ured za sport i mlade preuzima poslove što se odnose na sport, mlade, osiguravanje sredstava za financiranje mladih i djelatnosti sporta i program javnih potreba u sportu)

Pomoćnik pročelnika za sport i mlade: Milan Čolić, prof. 
Tel: 610-0512, 610-0514 faks: 610-0504

E-mail: milan.colic@zagreb.hr
 

- Obavlja upravne i stručne poslove iz područja sporta vezane uz: izradu mjerila za financiranje programa djelatnosti sporta, izradu gradskog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, praćenje i nadzor izvršenja programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanja njihove provedbe, praćenje stanja i izradu izvješća o stanju u djelatnosti sporta i potreba stanovnika Grada Zagreba, sudjelovanje u izradi mreže sportskih građevina radi planske izgradnje, obnove i održavanja sportskih objekata, vođenja registra sportske djelatnosti, izradu nacrta odluka o osnivanju i prestanku sportskih ustanova te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, praćenja razvoja i programa školskih sportskih društava i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, izradu mjerila za financiranje programa školskih sportskih društava, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, poticanje aktivnosti i praćenje provođenja aktivnosti iz Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Zagreba, izradu stručnih podloga za osnivanje i otvaranje omladinskih informativnih centara, savjetovališta, klubova za mlade, izviđačkih i skautskih udruga i drugih oblika djelovanja za mlade, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA SPORT - I. kat 
Voditelj Odjela za sport: Milan Pavelić  tel: 610-0531, faks: 610-0504

E-mail: milan.pavelic@zagreb.hr
- Obavlja poslove iz područja sporta u vezi s  izradom mjerila za financiranje programa djelatnosti sporta, izradom gradskog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba i praćenjem korištenja i utroška sredstava za te programe, izradom stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti sporta, neposrednom provedbom gradskih odluka i osiguravanjem njihove provedbe, praćenjem stanja i izrade izvješća o stanju u djelatnosti sporta i potreba stanovnika Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi mreže sportskih građevina radi planske izgradnje, obnove i održavanja sportskih građevina, vođenjem registra sportske djelatnosti, izradom nacrta odluka o osnivanju i prestanku sportskih ustanova te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, samostalnom obavljanju sportske djelatnosti, predlaganjem načina korištenja sportskih objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba, suradnjom s nadležnim udrugama u obavljanju poslova sporta, praćenjem razvoja i programa školskih sportskih društava i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, pripremom i provedbom natjecanja školskih sportskih društava, izradom mjerila za financiranje programa školskih sportskih društava, suradnjom sa školskim sportskim društvima, pružanjem podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA MLADE - I. kat 
Voditeljica Odjela za mlade: Helena Beus  tel: 610-0551, faks: 610-0349

E-mail: helena.beus@zagreb.hr

- Obavlja poslove u vezi s izradom, praćenjem i provedbom programa za mlade, poticanjem aktivnosti i praćenjem provođenja aktivnosti iz Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Zagreba, izradom stručnih podloga za osnivanje i otvaranje omladinskih informativnih centara, savjetovališta, klubova za mlade, izviđačkih i skautskih udruga i drugih oblika djelovanja za mlade, izradom analiza i stručnih materijala iz djelokruga Odjela, suradnjom s drugim gradskim upravnim tijelima radi provedbe utvrđenih programa koji se odnose na mlade, u vezi s prevencijom socijalno neprihvatljivog ponašanja, unapređivanjem zdravog i kreativnog načina života djece i mladih Grada Zagreba, te pružanjem podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.