clanak False

Sektor za strategijsko planiranje

03.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi
SEKTORA ZA STRATEGIJSKO  PLANIRANJE, na lokaciji Zagreb, Park stara Trešnjevka 1

Pomoćnica pročelnika za strategijsko planiranje: dr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh.
tel: 658-5691, faks: 658-5893
E-mail: irena.matkovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz predlaganje, pripremu, izradu i provedbu strategijskih odluka, planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, poslovi nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb, u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj, poslovi vezani uz planiranje, predlaganje, poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata od značaja za razvoj Grada, poslovi predlaganja, koordinacije i izrade tematskih studija i drugih analitičkih podloga, poslovi suradnje sa znanstvenim, stručnim i drugim institucijama i tijelima u području djelokruga, poslovi vezani uz koordinaciju i praćenje provedbe i učinaka, vrednovanje i izvještavanje o provedbi strateških dokumenata s prijedlogom mjera za unapređenje, poslovi praćenja stanja i propisa, te preporuka i smjernica za rad, kao i najbolje prakse, u području djelokruga, na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, poslovi vezani za implementaciju međunarodnih dokumenata o održivom urbanom razvoju, te drugi poslovi povezani sa strategijskim planiranjem.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ODLUKE,PLANOVE I PROGRAME
Voditelj Odjela za strategijske odluke, planove i programe - Nikola Petković, dipl.ing.građ.
Tel: 658-5802, faks: 658-5893
E-mail: nikola.petkovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka, planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, s posebnim naglaskom na održivi prostorni i urbani razvoj te urbane inovacije, stručni, istraživački i analitički poslovi vezani uz izradu strategijskih odluka, planova i programa, poslovi predlaganja i izrade tematskih studija i drugih analitičkih podloga, poslovi vezani uz koordinaciju i praćenje provedbe, vrednovanje i izvještavanje o provedbi strategijskih odluka, planova i programa s prijedlogom mjera za unapređenje, poslovi vezani uz planiranje, predlaganje, poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata od značaja za razvoj Grada, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima povezanim sa strategijskim planiranjem, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela. 

ODJEL ZA STRATEGIJU RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
Voditeljica Odjela za strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb: Željka Pavlović
tel: 658-5804, faks: 658-5893
E-mail: zeljka.pavlovic@zagreb.hr
obavljaju se poslovi nositelja izrade strategije razvoja urbanog područja, u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj Republike Hrvatske, koji se odnose na strateško planiranje razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, osobito poslovi koji se odnose na izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: Strategija): poslovi prikupljanja podataka i pripreme indikativne liste projekata, provedbe i sudjelovanja u provedbi analize stanja i SWOT analize, predlaganja razvojnih potencijala i potreba na čitavom urbanom području, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, predlaganja strateških projekata, sudjelovanja u definiranju financijskog okvira za provedbu Strategije, sudjelovanja u pripremi akcijskog plana i komunikacijske Strategije, sudjelovanja u provedbi poslova povezanih s vrednovanjem Strategije, poslovi koji se odnose na provedbu postupka strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, poslovi povezani s praćenjem i nadzorom provedbe Strategije, poslovi koordinacije i suradnje sa svim jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb i drugim dionicima urbanog razvoja uključenim u izradu i provedbu Strategije na prikupljanju podataka povezanih s izradom, provedbom i nadzorom provedbe Strategije, poslovi pripreme izvješća o rezultatima provedbe Strategije, poslovi suradnje s tijelima državne uprave, posebice ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne samouprave, regionalnim koordinatorima, gospodarskim subjektima, znanstvenom zajednicom, socijalnim partnerima, organizacijama civilnoga društva i drugim dionicima povezanim s urbanim razvojem, poslovi suradnje i sudjelovanja u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, poslovi u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.