clanak False

Sektor za strateško planiranje regionalnog razvoja

19.04.2017.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi
SEKTORA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA, na lokaciji Zagreb, Park stara Trešnjevka 1

Pomoćnica pročelnika za strateško planiranje regionalnog razvoja: mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh.
tel: 658-5691, faks: 658-5893
E-mail: irena.matkovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja za područje Grada Zagreba i područje Urbane aglomeracije Zagreb, i to: koordinacije i sudjelovanja u izradi razvojne strategije Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: razvojne strategije) i drugih strateških razvojnih dokumenata, koordinacije izrade akcijskih planova za provedbu razvojne strategije, praćenja i poticanja provedbe  razvojne strategije, sudjelovanja u koordinaciji izrade i provedbe strategije razvoja urbane aglomeracije, koordinacije poslova vezanih uz središnju bazu razvojnih projekata, koordinacije poslova poticanja regionalne konkurentnosti i sudjelovanja u poslovima poticanja urbanog razvoja, koordinacije aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj te sudjelovanja u pripremi i provedbi razvojnih projekata, administrativni i stručni poslovi za potrebe rada partnerskih vijeća i sudjelovanja u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja, sudjelovanja u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Grada i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, sudjelovanja u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekta s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnje s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata, sudjelovanja u provedbi programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave te drugi poslovi u skladu s propisima koji uređuju regionalni razvoj.  

ODJEL ZA RAZVOJNU STRATEGIJU GRADA ZAGREBA
Voditeljica Odjela za razvojnu strategiju Grada Zagreba: Sonja Sočivica
tel: 658-5749, faks: 658-5893
E-mail: sonja.socivica@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi strateškog planiranja regionalnog razvoja za područje grada povezani s koordinacijom i izradom razvojne strategije, osobito analize stanja, SWOT analize, predlaganja razvojnih potencijala i potreba, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, predlaganja razvojnih/strateških projekata, poslovi u vezi s definiranjem financijskog okvira za provedbu razvojne strategije, pripremom akcijskog plana i komunikacijske strategije za razvojnu strategiju i vrednovanjem razvojne strategije, poslovi praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi razvojne strategije praćenjem stupnja ostvarenja utvrđenih ciljeva, prioriteta i mjera, ostvarenih učinaka na razvoj, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju financijskih sredstava, sudjelovanja i doprinosa partnerstva, učinkovitosti rukovođenja i organizacije provedbe te vidljivosti razvojne strategije u javnost te poslovi povezani s kvantifikacijom i razradom pokazatelja učinaka i pokazatelja ishoda. 

ODSJEK ZA KOORDINACIJU I IZRADU RAZVOJNE STRATEGIJE
Voditeljica Odsjeka za koordinaciju i izradu razvojne strategije:
kontakt osoba: 658-5749, faks: 658-5893
    
- obavljaju se poslovi koordinacije i izrade razvojne strategije, u okviru čega osobito poslovi koordinacije svih gradskih upravnih tijela i drugih dionika uključenih u izradu i provedbu razvojne strategije, poslovi provedbe i sudjelovanja u provedbi analize postojećeg stanja gospodarske i društvene situacije, demografskog stanja te stanja u okolišu/prostoru na području Grada Zagreba, SWOT analize sa prikazom ocjene snaga i slabosti te prilika i prijetnji, poslovi predlaganja razvojnih potencijala i potreba, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, predlaganja razvojnih/strateških projekata, sudjelovanja u definiranju financijskog okvira za provedbu razvojne strategije, sudjelovanja u pripremi akcijskog plana i komunikacijske strategije za razvojnu strategiju, sudjelovanja u provedbi poslova povezanih s vrednovanjem razvojne strategije tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe, poslovi kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, sudjelovanja u izradi planova, programa, izvješća, stručnih mišljenja i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, posebice ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne samouprave, gospodarskim subjektima, znanstvenom zajednicom, socijalnim partnerima, organizacijama civilnoga društva, regionalnim koordinatorima, poslovi suradnje i sudjelovanja u radu Partnerskog vijeća Grada Zagreba, suradnje i sudjelovanja u radu koordinacijskog tijela razvojnih agencija i županija sjeverozapadne Hrvatske, poslovi u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, kao i pripreme odgovora za medije te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka.  

ODSJEK ZA PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE
Voditelj Odsjeka za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi razvojne strategije:  
kontakt osoba: tel: 658-5749, faks: 658-5893
            
- obavljaju se poslovi praćenja provedbe razvojne strategije tijekom čitavog razdoblja provedbe koji uključuju praćenje: stupnja ostvarenja utvrđenih ciljeva, prioriteta i mjera, ostvarenih učinaka na razvoj, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju financijskih sredstava, sudjelovanja i doprinosa partnerstva, učinkovitosti rukovođenja i organizacije provedbe te vidljivosti razvojne strategije u javnosti, poslovi kvantifikacije i razrade pokazatelja učinaka i pokazatelja ishoda, poslovi koordinacije i suradnje sa svim gradskim upravnim tijelima i drugim dionicima uključenim u izradu i provedbu razvojne strategije na prikupljanju podataka povezanih s provedbom razvojne strategije, poslovi analize, objedinjavanja i usklađenja prikupljenih podataka, unošenja u propisane evidencije, poslovi pripreme izvješća o rezultatima provedbe, poslovi kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, sudjelovanja u pripremi planova, programa, izvješća, stručnih mišljenja i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka, suradnje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, regionalnim koordinatorima i drugim dionicima u provedbi politike regionalnog razvoja, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, kao i pripreme odgovora za medije te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka.  
 

ODJEL ZA STRATEGIJU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
Voditelj Odjela za strategiju Urbane aglomeracije Zagreb:
kontakt osoba: tel: 658-5804, faks: 658-5893

- obavljaju se poslovi strateškog planiranja održivog urbanog razvoja povezani s koordinacijom i izradom strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, osobito pripreme analize stanja i SWOT analize, predlaganja razvojnih potencijala i potreba na području urbane aglomeracije, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, predlaganja strateških projekata, poslovi u vezi s definiranjem financijskog okvira za provedbu strategije, pripremom akcijskog plana i komunikacijske strategije te vrednovanjem strategije, poslovi praćenja provedbe pri izvještavanja o provedbi strategije razvoja praćenjem stupnja ostvarenja utvrđenih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, ostvarenih učinaka na razvoj, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju financijskih sredstava, sudjelovanja i doprinosa partnerstva, učinkovitosti rukovođenja i organizacije provedbe te vidljivosti strategije u javnosti i pripadajućim jedinicama lokalne samouprave te poslovi povezani s kvantifikacijom i razradom pokazatelja učinaka i pokazatelja ishoda.

ODSJEK ZA KOORDINACIJU I IZRADU STRATEGIJE URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
Voditeljica  Odsjeka za koordinaciju i izradu strategije Urbane aglomeracije Zagreb: Željka Pavlović
 tel: 658-5804, faks: 658-5893
E-mail: zeljka.pavlovic@zagreb.hr
                          
- obavljaju se poslovi koji se odnose na koordinaciju jedinica lokalne samouprave uključenih u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb, u svim fazama procesa izrade strategije Urbane aglomeracije Zagreb, poslovi provedbe i sudjelovanja u provedbi analize postojećeg stanja gospodarske i društvene situacije te stanja u okolišu/prostoru na području Urbane aglomeracije Zagreb s dinamikom razvoja ciljanog urbanog područja vezano za demografiju, gospodarstvo i ulaganja, društvene činjenice, prirodne resurse, graditeljsku baštinu, raspoloživost infrastrukture, kvalitetu i zaštitu okoliša, SWOT analize sa prikazom ocjene snaga i slabosti te prilika i prijetnji, poslovi predlaganja razvojnih potencijala i potreba na čitavom urbanom području, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, predlaganja strateških projekata, sudjelovanja u definiranju financijskog okvira za provedbu strategije, sudjelovanja u pripremi akcijskog plana i komunikacijske strategije, sudjelovanja u provedbi poslova povezanih s vrednovanjem strategije tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe, poslovi kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, sudjelovanja u izradi planova, programa, izvješća, stručnih mišljenja i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, posebice ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave, jedinicama lokalne samouprave, gospodarskim subjektima, znanstvenom zajednicom, socijalnim partnerima, organizacijama civilnoga društva, regionalnim koordinatorima i svim ostalim dionicima povezanim s urbanim razvojem, poslovi suradnje i sudjelovanja u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, suradnje i sudjelovanja u radu koordinacijskog tijela razvojnih agencija i županija sjeverozapadne Hrvatske, poslovi u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, pripreme odgovora za medije te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka.  

ODSJEK ZA PRAĆENJE PROVEDBE I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI STRATEGIJE URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
Voditelj Odsjeka za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi strategije Urbane aglomeracije Zagreb:
kontak osoba: tel: 658-5804, faks: 658-5893


- obavljaju se poslovi povezani s praćenjem i nadzorom provedbe strategije tijekom čitavog razdoblja provedbe koji uključuju praćenje: stupnja ostvarenja utvrđenih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, ostvarenih učinaka na razvoj, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju financijskih sredstava, sudjelovanja i doprinosa partnerstva, učinkovitosti rukovođenja i organizacije provedbe te vidljivosti strategije u javnosti i pripadajućim jedinicama lokalne samouprave, poslovi kvantifikacije i razrade pokazatelja učinaka i pokazatelja ishoda, poslovi koordinacije i suradnje sa svim jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb i drugim dionicima urbanog razvoja uključenim u izradu i provedbu strategije na prikupljanju podataka povezanih s provedbom i nadzorom provedbe strategije, poslovi analize, objedinjavanja i evidentiranja prikupljenih podataka, poslovi pripreme izvješća o rezultatima provedbe, poslovi kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, sudjelovanja u pripremi planova, programa, izvješća, stručnih mišljenja i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka, suradnje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, regionalnim koordinatorima i drugim dionicima u provedbi politike regionalnog razvoja, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, pripreme odgovora za medije te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka.  

ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ
Voditelj Odjela za regionalni razvoj:
kontakt osoba: tel: 658-5773, faks: 658-5893

- obavljaju se poslovi koordinacije i sudjelovanja u izradi strateških razvojnih dokumenata, proučavanja stanja i propisa s područja regionalnog razvoja, davanja primjedaba i prijedloga na nacrte propisa, pripreme i izrade nacrta akata, kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, poslovi vezani uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja, poticanja regionalne konkurentnosti i sudjelovanja u poslovima poticanja urbanog razvoja, koordinacije aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, poslovi povezani s pripremom i provedbom razvojnih projekata, pripremom i provedbom razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije te pripremom i provedbom zajedničkih razvojnih projekta s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovi sudjelovanja u radu partnerskih vijeća, i to: partnerskog vijeća statističke regije, Partnerskog vijeća Grada Zagreba i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, administrativni i stručni poslovi za potrebe rada partnerskih vijeća, suradnje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i provedbe programa ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, suradnje s regionalnim koordinatorima i drugim dionicima u provedbi politike regionalnog razvoja, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, pripreme odgovora za medije te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela.