clanak False

Sektor za tehničke poslove

19.04.2017.


IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:


SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Petrova 116

Pomoćnik pročelnika za tehničke poslove: Tomislav Ivanko

Tel: 610-0684, faks: 610-0629
E-mail: tomislav.ivanko@zagreb.hr

- Obavlja poslove pripreme dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijsko održavanje objekata Gradske uprave Grada Zagreba, poslove tekućeg održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima, poslove zaštite objekata, prostora i službenika i namještenika Gradske uprave Grada, osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima u organizacijji Grada, poslove provedbe mjere zaštite od požara te poslove prijevoza za službene potrebe.


ODJEL ZA POSLOVE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE
Voditelj odjela za poslove zaštite osoba i imovine: kontakt osoba: tel: 610-0641, faks: 610-0629

- Obavlja poslove zaštite objekata, prostora i službenika i namještenika Gradske uprave Grada, osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima u organizaciji Grada, te poslove provedbe mjera zaštite od požara.

 

SLUŽBA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

Voditelj službe za poslove zaštite na radu - Bernard Gvozdenović: tel: 610-0626

E-mail: bernard.gvozdenovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pružanja stručne pomoći u provedbi i unapređivanju zaštite na radu poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, službenicima i namještenicima Gradske uprave te njihovim povjerenicima; sudjelovanja u izradi poslovne strategije, operativnih planova i programa te u primjeni metoda ili tehnika za provođenje strategije iz djelokruga Službe; sudjelovanja u postupku izrade procjene rizika, unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanja i savjetovanja  poslodavca i njegovih ovlaštenika na otklanjanje utvrđenih nedostataka glede zaštite na radu; prikupljanja i analiziranja  podataka u vezi s nezgodama, ozljedama  na radu,  profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom, pripreme propisanih prijava te izrade izvješća za poslodavca; suradnje s tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada; osposobljavanja poslodavca, ovlaštenika i službenika i namještenika za rad na siguran način; osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju; djelovanja u Odboru za zaštitu na radu; suradnje sa nadležnim službama poslodavca prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad,  nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, sudjelovanja u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl.; vođenja propisanih evidencija; poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što je provodi nadležna služba za javnu nabavu; izrade akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i drugi poslovi iz djelokruga Službe.
 

ODSJEK ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA

Voditelj odsjeka za poslove zaštite od požara - Saša Kermek: tel: 610-0641
E-mail: sasa.kermek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja tehničkog razvoja i provedbe propisa s područja zaštite od požara u cilju provedbe i poboljšanja mjera zaštite od požara; provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i gašenja eventualnih požara; suradnje sa sličnim službama u drugim srodnim i znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara; izrade programa osposobljavanja i obuke službenika i namještenika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara te vođenja evidencija o tome te izrade akata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite od požara.

 

UNUTARNJA ČUVARSKA SLUŽBA

Voditelj unutarnje čuvarske službe - kontakt osoba
Tel: 610-0695

- obavljaju se poslovi poduzimanja mjera i radnji za zaštitu objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba te službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima i vođenja propisanih upisnika, odnosno evidencija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti i drugim važećim propisima; poduzimanja mjera osiguranja reda i mira kada je organizator javnih okupljanja i priredbi Grad Zagreb sukladno Zakonu o javnom okupljanju; te poslovi zaštite na javnim površinama kad obavljanje takvih poslova, na prijedlog Grada Zagreba, odobri nadležna policijska uprava.

PODODSJEK ZA TJELESNU ZAŠTITU - Nikica Mišćević
Tel: 610-0695
E-mail: nikica.miscevic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi poduzimanja mjera i radnji za zaštitu objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba te službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima, osim poslova što se odnose na neposrednu tjelesnu zaštitu osoba, poslovi vođenja propisanih upisnika, odnosno evidencija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti i drugim važećim propisima, izrađuju se planovi i poduzimaju mjere osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama kojih je organizator Grad Zagreb sukladno Zakonu o javnom okupljanju.

PODODSJEK ZA POSLOVE DOJAVNOG CENTRA - Boris Ivanković
Tel: 610-0695
E-mail. boris.ivankovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi planiranja i predlaganja ugradnje novih sustava tehničke zaštite u objektima gradske uprave koji nisu štićeni tehničkom zaštitom te modernizacija postojećih sustava, vodi se briga o ispravnosti postojećih sustava, praćenje i obrada alarmnih događaja u dojavnom centru, izrada planova uzbunjivanja po dojavnom signalu, upućivanje zaštitara na intervenciju po dojavnom signalu i uspostavljanje telekomunikacijske veze sa zaštitarom na intervenciji.

PODODSJEK ZA POSLOVE INTERVENCIJE PO DOJAVNOM SIGNALU - Robert Juren
Tel: 610-0695
E-mail: robert.juren@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi intervencije po dojavnom signalu i poduzimaju mjere i radnje za zaštitu objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, poslovi neposredne tjelesne zaštite osoba,  vođenja propisanih upisnika, odnosno evidencija na temelju Zakona o privatnoj zaštiti i drugim važećim propisima.

 

ODJEL ZA POSLOVE PRIJEVOZA - prizemlje

Voditelj odjela za poslove prijevoza : kontakt osoba: tel: 610-1070, faks: 610-1534

- Obavlja poslove prijevoza osoba i stvari za službene potrebe gradonačelnika Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, te poslove održavanja službenih vozila i održavanja čistoće vozila i prostorija garaže.

 

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA obavljaju se poslovi:

ODJEL ZA TEHNIČKU PRIPREMU, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a

Voditeljica odjela za tehničku pripremu - Višnja Lazić: tel: 610-0967
E-mail: visnja.lazic@zagreb.hr

- Obavlja poslove izrade potrebne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata Gradske uprave Grada Zagreba, poslove analize potrošnje i planiranja rezervnih dijelova, opreme i materijala za tekuće održavanje objekata Gradske uprave te izrade stručnih analiza i izvješća.

 

ODSJEK ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Voditelj odsjeka za pripremu dokumentacije i investicijsko održavanje- kontakt osoba: tel: 610-0967
- obavljaju se poslovi izrade projektnih zadataka, tehničkih rješenja, troškovničke i tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata Gradske uprave Grada Zagreba, sudjelovanja i koordinacije ishođenja propisane upravne dokumentacije za investicijsko održavanje i uporabu objekata, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Odsjeka što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, izrade godišnjih radno financijskih planova za investicijsko održavanje objekata specificirano po mjestu troška, izrade i ažuriranja upravne, tehnološke i operativne dokumentacije, izrade kalkulacija za planske popravke, izrade prijedloga dinamičkog plana investicijskog i tekućeg održavanja objekata, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme, analize prijedloga zahtjeva za tekuće održavanje, objedinjavanja podataka i izrade prijedloga plana tekućeg održavanja objekata te izrade stručnih analiza i izvješća.


ODSJEK ZA OPERATIVNU PRIPREMU I KONTROLU

Voditelj odsjeka za operativnu pripremu i kontrolu: kontakt osoba, tel: 610-0963
 

- obavljaju se poslovi analize potrošnje i planiranja rezervnih dijelova, opreme i materijala za tekuće održavanje objekata gradske uprave, praćenja pouzdanosti i kvalitete istih, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Odsjeka što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, osiguranja minimalnih zaliha rezervnih dijelova, opreme i materijala za tekuće održavanje objekata gradske uprave, kontrole garantnih rokova i potrošnje istih, arhiviranja dokumentacije proizvođača i tehnološke dokumentacije održavanja, te izrade stručnih analiza i izvješća.

 

ODJEL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a 
Voditelj odjela za održavanje objekata - Gordan Gregurić: tel: 610-0965

E-mail: gordan.greguric@zagreb.hr

- Obavlja poslove upravljanja objektima i osiguravanja tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba, izrade i sudjelovanja u izradi elemenata i prijedloga zahtjeva za planiranje tekućeg održavanja objekata te instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u objektima gradske uprave, vođenja evidencija o korištenju objekata te o korištenju opreme i uređaja, utrošku materijala i sredstava za tekuće održavanje glede obrtničkih i instalaterskih radova, potrebnim zalihama potrošnog i drugog materijala i robe, izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova, vođenja evidencija o radu sustava postrojenja, kotlovskim postrojenjima, uređajima i instalacijama centralnog grijanja i klimatizacije, suradnja sa stručnim službama gradskih ureda te izrada drugih evidencija i izvješća.

 

ODSJEK ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA

Voditelj odsjeka za tekuće održavanje objekata: kontakt osoba: tel: 610-0965

- obavljaju se poslovi upravljanja objektima i osiguravanja tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba, izrade elemenata i prijedloga zahtjeva za planiranje tekućeg održavanja objekata, poslovi organizacije i provedbe preseljenja, primopredaje, nabavke i likvidacije opreme i inventara u objektima Gradske uprave Grada Zagreba, vođenja evidencija o korištenju objekata, izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova, vođenja evidencija o utrošku materijala i sredstava za tekuće održavanje, praćenja energetske potrošnje objekata, minimalnih zaliha potrošenog i drugog materijala i robe, izrade drugih evidencija i izvješća što se odnose na praćenje tekućeg održavanja objekata i opreme, praćenja funkcionalnosti, kontrole ispravnosti, periodičnog i preventivnog servisiranja postrojenja, uređaja, opreme i instalacija, suradnje sa stručnim službama gradskih ureda te izrada izvješća.

 

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE INSTALACIJA, POSTROJENJA, OPREME I UREĐAJA

Voditelj odsjeka za održavanje instalacija, postrojenja, opreme i uređaja - Goran Taras
Tel: 610-0965
E-mail: goran.taras@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi osiguravanja tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi elemenata i prijedloga zahtjeva za planiranje tekućeg održavanja instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u objektima gradske uprave, vođenja evidencija o korištenju opreme i uređaja, utrošku materijala i sredstava za tekuće održavanje glede obrtničkih i instalaterskih radova, potrebnim zalihama potrošnog i drugog materijala i robe, evidencije i izvješća što se odnose na obrtničke i instalaterske radove, izvođenje obrtničkih i instalaterskih radova, pomoćni tehnički poslovi, suradnje sa stručnim službama gradskih ureda te izrada izvješća.

 

ODSJEK ZA RUKOVANJE ENERGETSKIM I PROCESNIM POSTROJENJIMA

Voditelj odsjeka za rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima - Nenad Tušek: tel: 610-0951
E-mail: nenad.tusek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi rukovanja procesnim postrojenjima, kotlovskim postrojenjima, uređajima i instalacijama centralnog grijanja i klimatizacije, nadgledanja i kontrole rada sustava, vođenja brige o redovitim servisima te propisanim pregledima i ispitivanjima sustava u radu, kontrole rada servisera, vođenja evidencija o radu sustava, kvarovima i popravcima, suradnja sa stručnim službama gradskih ureda te izrada izvješća.