clanak False

Služba za pripremu i obradu akata gradonačelnika

01.01.2022.
Voditeljica Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika - Petra Krtić Balać
Tel: 610-0150, faks: 610-1349
E-mail: petra.krtic-balac@zagreb.hr
 

- Obavlja poslove u vezi s pripremom, izradom i obradom akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te koordiniranjem izrade i sudjelovanjem u normativnoj obradi akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, u pisanom obliku te kroz sustav elektronskog kolanja dokumenata putem aplikativnog rješenja, a što obuhvaća stručne, opće i administrativne poslove zaprimanja prijedloga akata, pripreme akata, obradu, otpremu i internetsku objavu akata, pripremu i vođenje kolegija, poslovi vođenja evidencije akata koje je donio gradonačelnik, te akata koje je gradonačelnik uputio Gradskoj skupštini, izrade i davanja mišljenja na prijedloge akata Gradske skupštine za koje gradonačelnik nije predlagatelj, poslovi u vezi s obustavom od primjene općih akata Gradske skupštine sukladno zakonu i drugim propisima, pripremanja verifikacija odgovora na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, predsjednika, te radnih tijela Gradske skupštine, sudjelovanja u izradi programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala u vezi s radom gradonačelnika, poslovi vezani uz praćenje izvršavanja akata i izvršavanje akata Gradske skupštine i akata gradonačelnika; vođenja evidencije sklopljenih sporazuma i evidencije radnih tijela što ih osniva gradonačelnik, čuvanje dokumentacije vezane uz rad gradonačelnika i drugi poslovi.