clanak False

Što se uređuje zakonom?

11.08.2017.
Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada .
 Pojam - nezakonito izgrađena zgrada je nova zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, izgrađena u skladu s prostornim planom ili protivno prostornom planu,  vidljiva na digitalnoj ortofoto karti (DOF5/2011) Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova najmanje jedne etaže.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže, od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 14/2012), kojom se mogu ozakoniti najviše tri etaže, od kojih je treća etaža potkrovlje, ako se takva zgrada nalazi unutar i izvan građevinskog područja, dok se na području na kojem je prostornim planom predviđena gradnja zgrada, ako nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri  etaže.