clanak False

Stručna služba Gradske skupštine

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
E-mail: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr
Telefon: 610-1903
Telefaks: 610-1905

PROČELNICA: Mirjana Lichtner Kristić, dipl.iur., univ.spec.admin.publ., privremeno, od 5. veljače 2019., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci.

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.


Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.

Primanje stranaka: svakog radnog dana (ponedjeljak - petak) tijekom cijelog radnog vremena (8,30 - 15,30).