clanak False

Treća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

06.03.2017.

6. ožujka 2017. u prostoru ZgForuma održana je treća (završna) sjednica drugog saziva Partnerskog vijeća Grada Zagreba.

Na temelju prijedloga kojeg su članovi Partnerskog vijeća Grada Zagreba primili uz materijale za ovu sjednicu (Konačna verzija Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, Akcijski plan, Komunikacijska strategija, Zapisnik s 2. sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba) prihvaćen je Zapisnik sa prošle sjednice Partnerskog vijeća i priloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
 
Na početku sjednice članovima Partnerskog vijeća dan je pregled cjelokupne kronologije provedenih aktivnosti na izradi Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine. U prikazu aktivnosti dan je i kratki pregled dostavljenih materijala, ukratko opisana poglavlja i ostali dodaci sadržani u Strategiji i Akcijskom planu, prezentiran je terminski plan aktivnosti koje slijede s pretpostavkom da će se Razvojna strategija uputiti na Gradsku skupštinu na sjednicu u travnju.
 
Otvorena je rasprava o konačnoj verziji Razvojne strategije. Istaknuto je da bi se u pojedine dijelove Strategije trebali uvrstiti manje dopune, odnosno prijedlozi dobiveni od holdingovih podružnica Zrinjevac, Robni terminali i Zagrebački velesajam, od kojih su neki dostavljeni a ostali će se poslati do 09. ožujka 2017. Dostaviti će se i nadopuna vezana uz temu graditeljstva kao značajne gospodarske grane, kao i eventualne izmjene i dopune od strane JU Park prirode Medvednica.
 
Raspravljalo se o razlici definiranja strateških projekata u Generalnom urbanističkom planau Grada Zagreba, Prostornom planu Grada Zagreba, Razvojnoj strategiji Grada Zagreba i Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Pritom je istaknuto kako  je prisutna suradnja i kontinuirana koordinacija svih dionika uključenih u izradu Razvojne Strategije i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te da su projekti koji se nalaze u obje strategije komplementarni. Glede procedura propisanih određenim prostorno - planskim dokumentima, Razvojna strategija navodi ključne, odnosno strateške projekte kao posebno vrijedne ali ne propisuje procedure za njih, već prati i podržava njihovu provedbu na način kako je propisano zakonskim i podzakonskim aktima iz područja regionalnog razvoja.
 
Uz napomenu o dogovorenim dopunama i dodatnom razmatranju na naprijed istaknute primjedbe članova pristupilo se  glasovanju o konačnoj verziji Razvojne strategije, te nakon jednoglasne podrške svih članova/zamjena članova predsjednik Partnerskog vijeća konstatirao da je konačna verzija Razvojne strategije sa svim pripadajućim  dodacima  dobila pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća Grada Zagreba i da se može uputiti u daljnju proceduru. U predstavljenom planu aktivnosti nakon očekivanog donošenja slijedi promocija i diseminacija Razvojne strategije, izrada tiskanih materijala te izložba kako bi se dokument približio stručnoj i široj javnosti.
U pogledu praćenja provedbe Razvojne strategije predsjednik Partnerskog vijeća, prof. Vedriš predlaže izradu Akcijskog plana s izdvojenih nekoliko  prioriteta.  Obzirom da se s visokim stupnjem vjerojatnosti pretpostavlja da će Strategija biti usvojena na sjednici u travnju, predlaže da se za idući sastanak Partnerskog vijeća pripremi pregled 5-7 projekata koji su zreli  prema stupnju dovršenosti pripreme, prioritetima i izvorima financiranja te prvi spremni za realizaciju.
 

Aktivnosti