clanak False

Uporabna dozvola za određene građevine - Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007. godine

30.08.2023.
UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1.10.2007.GODINE
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor odnosno vlasnik građevine.
Zahtjevu se prilaže građevinska dozvola, odnosno drugi akt za građenje  temeljem kojega je građevina izgrađena.
POSTUPAK ISHOĐENJA UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1.10.2007.GODINE
 1. Podnošenje zahtjeva od strane investitora sa prilogom
 2. Voditelj postupka očevidom utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom, u pogledu namjene, najvećih vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru.
 3. Prije izdavanja uporabne dozvole investitor je dužan platiti upravnu pristojbu u iznosu od 600,00 Kn.
 4. Izdavanje uporabne dozvole.
 5. Protiv uporabne dozvole se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka.