clanak False

Urbanistički plan uređenja Groblje Granešina

27.03.2019.
1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblje Granešina (SGGZ 6/19)

2. JAVNA RASPRAVA
2.1. Oglas objave javne rasprave
2.2. Prijedlog Plana za javnu raspravu
2.3. Sažetak za javnost
2.4. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog Plana: https://arcg.is/19yPKf
2.5. Link za pristup javnom izlaganju Prijedloga Plana https://meet.jit.si/Javnoizlaganje-UPUGrobljeGranesina, početak izlaganja 15.9.2020., utorak u 14h
2.6. Izvješće o javnoj raspravi

3. PONOVNA JAVNA RASPRAVA
3.1. Oglas objave ponovne javne rasprave
3.2. Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu
3.3. Sažetak za javnost
3.4. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog Plana: https://arcg.is/0Pz5nb
3.5. Link za pristup javnom izlaganju Prijedloga Plana https://meet.jit.si/Javnoizlaganje-UPUGrobljeGranesina-PJR , početak izlaganja 26.1.2021., utorak u 17h
3.6. Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi