clanak False

Urbanistički plan uređenja Savska ulica - Prisavlje

06.11.2020.
> Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Savska ulica - Prisavlje

1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje

2. Javna rasprava
2.1. Oglas objave javne rasprave
2.2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
2.3. Sažetak Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
2.4. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje https://experience.arcgis.com/experience/4e59bd80c12e443f9690192da1357bbd
2.5. Link za pristup javnom izlaganju Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje https://meet.jit.si/Javnoizlaganje-UPUSavskaulica-Prisavlje - početak izlaganja u utorak, 16. veljače 2021. u 17.00h
2.6. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje

3. Ponovna javna rasprava
3.1. Oglas objave ponovne javne rasprave
3.2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
3.3. Prikaz izmjena Urbanističkog Plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
3.4. Sažetak Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
3.5. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje https://experience.arcgis.com/experience/f5d65e2398cf44eea25f0022a114dd78/
3.6. Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje

4. Druga ponovna javna rasprava
4.1. Oglas objave druge ponovne javne rasprave
4.2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
4.3. Prikaz izmjena Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
4.4. Sažetak Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje
4.5. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje https://experience.arcgis.com/experience/1b672740bb1347d4b5f2e93f8c34d7d7/
4.6. Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Savska ulica - Prisavlje