clanak False

Ured za upravljanje u hitnim situacijama

20.10.2016.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
 
Sustav civilne zaštite
1.     Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
2.     Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07)
3.     Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 61/16)
4.     Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi (NN 37/16)
5.     Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16 i 47/16)
6.     Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 (NN 37/16)
7.     Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (NN 38/16)
8.     Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)
9.     Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
10.  Pravilnik o  zemljopisno-obavijesnom sustavu Državne uprave  za zaštitu i spašavanje (NN 57/16)
11.  Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje  Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16)
12.  Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
(NN 69/16)
13.  Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)
14.  Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16)
15.  Pravilnik o mjerilima i postupku dodjele nagrada i priznanja te izgledu i sadržaju predložaka i priznanja i nagrada za iznimna postignuća i doprinos u razvoju i unapređenju sustava civilne zaštite te iskazanu osobnu požrtvovnost u akcijama spašavanja građana i materijalnih dobara (NN 75/16)
16.  Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite (NN 69/16)
 
Obrana
1.     Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16)
2.     Metodologija za izradu plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema (NN 129/14)
3.     Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije tijela državne vlasti i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja (NN 43/97)

Zaštita od požara
1.     Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 
Vatrogastvo
1.     Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda RH, 96/03, 139/04 – Pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10)
 
Informacijska sigurnost
1.     Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)
2.     Pravilnik o kriterijima za ustrojavanje radnih mjesta savjetnika za informacijsku sigurnost (NN 30/11)
3.     Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/08)
4.     Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
5.     Zakon o sigurnosnim provjerama (NN 85/08, 86/12)