clanak False

Uredba 2020/558 - uvođenje iznimne fleksibilnosti u korištenju ESI fondova

28.04.2020.
Dana 24. travnja 2020. stupila je na snagu  UREDBA (EU) 2020/558 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Službeni list Europske unije broj L 130/1).
Naime, s obzirom na to da se pogoršavaju ozbiljni negativni učinci na gospodarstva i društva Unije, potrebno je državama članicama pružiti iznimnu dodatnu fleksibilnost povećanjem mogućnosti mobiliziranja svih neiskorištenih sredstava iz fondova kako bi mogle odgovoriti na dosad nezabilježenu javnozdravstvenu krizu. 
1. Izmjena Uredbe (EU) br. 1301/2013
U članku 3. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1301/2013 točka (d), kojom se određuje da  Europski fond za regionalni razvoj ne podupire poduzeća s teškoćama kako su definirana pravilima Unije o državnim potporama, zamjenjuje se sljedećom točkom: 
”(d) poduzeća s teškoćama kako su definirana pravilima Unije o državnim potporama; poduzeća koja primaju potporu u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore (*1) ili uredbama Komisije (EU) br. 1407/2013 (*2), (EU) br. 1408/2013 (*3) I (EU) br. 717/2014 (*4) ne smatraju se poduzećima s teškoćama za potrebe ove točke“.
2. Izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013
U dijelu drugom glavi II. dodaje se sljedeće poglavlje:
„Poglavlje V. - Iznimne mjere za korištenje ESI fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19“ te članak 25.a. 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
 
Tekst Uredbe nalazi se u nastavku.

Vijesti i aktualnosti