godina 2006, Broj 6 od 9. ožujka 2006.

Statut Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta

NACIONALNE MANJINE

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske; III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba, na sjednici 13. veljače 2006., donijelo je

 

STATUT

Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1) Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) je institucija manjinske samouprave na području Grada Zagreba, osnovano radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

2) Temelji osnivanja Vijeća su:

a) Odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) u kojima se regulira i priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava;

b) međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda), Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Dokument KESS/OESS; Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi; Pariška povelja za novu Europu i drugi dokumenti KESS/OESS koji se odnose na prava čovjeka, osobito Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te protokoli uz tu konvenciju; Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; Konvencija o sprečavanju i kažnjavanja zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala ili ih je dužna potpisati kao zemlja članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija vezana za osnovna prava i slobode čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i koji po članku 134. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

 

Članak 2

 

Ovim se statutom utvrđuje naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće, zastupanje, djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća i njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja.

Statut sadrži i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

 

Članak 3.

 

Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku glasi: Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Puni naziv Vijeća na slovenskom jeziku glasi: Svet slovenske nacinalne manjšine Mesta Zagreb.

Vijeće može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: City Council of Slovenien National Minoryti of Zagreb, a skraćeni naziv je: CCSNM of Zagreb.

 

Članak 4.

 

l) Sjedište Vijeća je u Zagrebu.

2) Adresa sjedištva Vijeća određuje se posebnom odlukom.

3) Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.

 

Članak 5.

 

l) Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2) Svojstvo pravne osobe Viječe stjeće upisom u registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

 

Članak 6.

 

1) Vijeće ima pečat.

2) Vijeće posebnom odlukom uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.

3) Svaki pečat mora sadržavati puni naziv Vijeća ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i slovenskom jeziku.

 

Članak 7.

 

Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike slovenske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Posebnom odlukom uređuje način korištenja znamenja i simbola, odnosno obilježavanje praznika slovenske nacionalne manjine na području svog djelovanja.

 

Članak 8.

 

Vijeće ima Dan Vijeća. Posebnom odlukom određuje datum i način obilježavanja Dana Vijeća.

 

Članak 9.

 

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može s drugim vijećima osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupiti.

 

Članak 10.

 

Rad Vijeća i njegovih tijela je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga slovenske nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

 

Članak 11.

 

1) Ciljevi Vijeća su:

Afirmacija i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih oblika prava i interesa slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Slovenaca.

Stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Slovence na području djelovanja Vijeća.

Razvijanje i suradnja unutar slovenske nacionalne manjine, suradnja slovenske nacionalne manjine sa drugim nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj i izvan nje, te suradnja s drugim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj.

Suradnja, udruživanje i razvijanje odnosa sa Slovencima izvan Republike Hrvatske, njihovim organizacijama, institucijama i udruženjima.

 

Članak 12.

 

U ostvarivanju ciljeva iz članka 11. ovog statuta, Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima lokalne uprave i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama, međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:

1) Predlaže tijelima Grada Zagreba mjere za unapređenje položaja slovenske nacionalne manjine, uključujući davanja prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za slovensku nacionalnu manjinu.

2) Ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima gradske samouprave.

3) Biva obaviješteno o svakom pitanju o kojima će raspravljati radna tijela Skupštine Grada Zagreba, a tiče se položaja slovenske nacionalne manjine.

4) Daje mišljenje i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

5) Razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući prijedloge zakona i drugih propisa u tijeku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina (izborni sistem, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalne samouprave i druga pitanja od interesa za slovensku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda slovenske nacionalne manjine te njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj. Po potrebi daje svoje mišljenje, prijedloge, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Republici Hrvatskoj.

6) Surađuje s organizacijama, institucijama i drugim tijelima Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske Unije, OESS-a i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama.

 

III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

 

Članak 13.

 

Članove Vijeća (u daljem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasanjem, pripadnici slovenske nacionalne manjine na području djelovanja Vijeća.

Mandat vijećnika traje 4 godine.

Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge slovenske nacionalne manjine ili najmanje 50 pripadnika slovenske nacionalne manjine s područja djelovanja Vijeća.

Na postupak izbora vijećnika primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne samouprave.

 

Članak 14.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

a) sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati,

b) sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Vijeća i doprinositi provedbi njegovih djelatnosti,

c) sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima raspravljati i glasati,

d) biti obaviješten o radu i materijalno-financijskom poslovanju Vijeća,

e) davanje prijedloga, mišljenja i primjedaba na rad Vijeća i njegovih tijela,

f) pridržavati se odredbi ovog statuta i drugih općih akata Vijeća,

g) čuvati podatke koje saznaje u obavljanju vijećničke dužnosti, a koji nose oznaku tajnosti,

h) čuvati i podizati ugled Vijeća.

Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovog statuta.

 

Članak 15.

 

1) Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

a) ako podnese ostavku,

b) ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,

c) ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,

d) smrću.

2) Kada se po odredbama zakona i ovog statuta ispune uvjeti za prestanak vijećničkog mandata, vijećnički mandat prestaje vijećniku danom kada je odluku o prestanku mandata donijelo Vijeće.

3) U slučaju smrti, vijećniku prestaje vijećnički mandat danom smrti.

4) Nakon isteka mandata Vijeća, vijećnici nastavljaju obavljati svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja novog Vijeća.

5) Danom konstituiranja Vijeća, prestaje mandat vijećnicima prethodnog saziva.

 

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

 

Članak 16

 

1) Vijeće čini 25 vijećnika.

2) Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika a odlučuje većinom glasova prisutnih.

3) Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi Statut, Poslovnik, Program rada, Financijski plan, Završni račun, odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika Vijeća i članova Predsjedništva; o pristupanju odnosno istupanju iz koordinacija slovenske ili drugih koordinacija nacionalnih manjina Republike Hrvatske, odlučuje o prenošenju dijela svojih ovlasti na Predsjedništvo Vijeća.

4) Vijeće odlučuje javnim glasanjem osim u slučajevima kada tajno glasanje zatraži predsjednik, Predsjedništvo ili najmanje 1/3 vijećnika.

 

Članak 17.

 

1) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik, sukladno programu rada, po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

2) Sjednicu saziva pismenim putem, 7 dana prije održavanja sjednice.

3) Iznimno u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

 

Članak 18.

 

1) Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži najmanje 1/3 vijećnika.

2) Zahtjev za saziv izvanredne sjednice dostavlja se predsjedniku pismenim putem a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda zbog kojih se saziva izvanredna sjednica i potpis predlagača.

3) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

4) Sjednici Vijeća, koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za izvanrednu sjednicu ili osoba koju članovi Vijeća izaberu većinom glasova prisutnih vijećnika.

 

Članak 19.

 

Vijeće ima prava i dužnosti:

a) donosi i tumači Statut, njegove izmjene i dopune,

b) donosi i tumači Poslovnik,

c) donosi Program rada,

d) donosi financijski plan,

e) donosi Završni račun,

f) donosi odluke o načinu obavljanja i o naknadi za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova,

g) donosi odluke o nagradama i naknadama za predsjednika, zamjenika predsjednika Vijeća i članove Predsjedništva,

h) donosi odluku o sjedištu Vijeća,

i) donosi odluku o pristupanju i istupanju iz koordinacijskih tijela nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,

j) donosi odluku o suradnji s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu,

k) donosi odluku o prenošenju dijela svojih ovlasti na Predsjedništvo,

l) bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća koji su po funkciji istovremeno predsjednik i zamjenika Predsjedništva,

m) bira i razrješava članove Predsjedništva,

n) imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika, voditelje radnih tijela,

o) imenuje tajnika na prijedlog predsjednika. Radni odnos se zasniva na temelju Zakona i Pravilnika o radu,

p) predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine RH iz redova članova Vijeća slovenske nacionalne manjine,

q) razmatra i usvaja izvješća tijela koje bira i imenuje,

r) odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

s) odlučuje o priznanjima i nagradama,

t) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom statutu.

Pravo predlaganja pojedinačnih i općih akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

 

Članak 20.

 

Vijećnici mogu imati, do iznosa sukladno odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu, odnosno naknadu troškova, koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

 

Članak 21.

 

Tijela Vijeća su:

a) predsjednik,

b) zamjenik predsjednika,

c) Predsjedništvo.

 

Predsjednik Vijeća

 

a) Vijeće bira predsjednika iz reda vijećnika.

b) Za izbor i razrješenje potrebna je većina glasova vijećnika.

c) Mandat predsjednika traje 4 godine.

d) Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

e) Predsjednik ima, do iznosa sukladno odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu odnosno na naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

 

Predsjednik Vijeća ima prava i dužnosti:

a) predstavlja i zastupa Vijeće,

b) saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Predsjedništva i sjednicama Vijeća,

c) brine se o postupku donošenja te utvrđuje pročišćen tekst općih i drugih akata,

d) surađuje i usklađuje rad s Vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja,

e) usklađuje i surađuje sa Koordinacijom slovenske nacionalne manjine za područje Republike Hrvatske,

f) imenuje i razriješava privremena radna tijela, dajući im aktom osnivanja dio ovlasti iz svoje nadležnosti,

g) potpisuje opće akte i druge akte koje donosi Vijeće,

h) potpisuje financijske dokumente i naredbodavac je financijskog plana Vijeća,

i) odobrava službena putovanja u zemlji i inozemstvu,

j) podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,

k) brine se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,

l) brine se o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnim,

m) predstojnik je stručne službe Vijeća,

n) predlaže imenovanje i razrješenje tajnika Vijeća,

o) brine se o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,

p) brine se o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća,

r) predsjednik obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.

 

Članak 22.

 

1) Vijeće ima zamjenika predsjednika, kojeg bira iz reda vijećnika.

2) Za izbor ili razrješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

3) Zamjenik predsjednika ima ovlasti predstavljanja i zastupanja Vijeća.

a) mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine,

b) zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću,

c) zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti,

d) zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti, te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Vijeće može opozvati predsjednika i zamjenika predsjednika prije isteka mandata, kada to zatraži najmanje 2/3 vijećnika. Prijedlog za opoziv se podnosi pismeno uz potpis najmanje 2/3 vijećnika, a može se podnijeti i izravno na sjednici Vijeća. Na prijedlog predsjednika Predsjedništva, Vijeće može opozvati i člana Predsjedništva prije isteka mandata. Odluku o opozivu predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Predsjedništva, Vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 24.

 

Predsjedništvo čine:

a) predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća i tri člana,

b) predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća su po funkciji predsjednik i zamjenik predsjednika Predsjedništva,

c) Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.

Tri člana Predsjedništva bira Vijeće većinom glasova svih vijećnika. Mandat članovima Predsjedništva traje 4 godine.

 

Predsjedništvo ima prava i dužnosti:

a) priprema sjednice Vijeća,

b) razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća, te priprema i predlaže Vijeću usvajanje općih akata i odluka iz njegove nadležnosti.

c) Za obavljanje određenih poslova ili zadataka, Predsjedništvo može osnovati stalna ili privremena radna tijela, čija se nadležnost, sastav i organizacija rada uređuje aktom o osnivanju.

d) Prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela i daje prijedloge za unapređenje njihova rada i koordinira aktivnost na kojima djeluju dva ili više radnih tijela. Stalna ili privremeno osnovana radna tijela za svoj rad odgovaraju predsjedniku Predsjedništvu.

e) Obavlja i druge poslove određene ovim statutom ili drugim općim aktima Vijeća.

f) O sjednicama Predsjedništva i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik. Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim zaključcima i odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva

g) Zapisnik potpisuju predsjednik Predsjedništva ili osoba koja je sjednici predsjedavala i zapisničar.

 

V. IMOVINA, FINANCIRANJE I STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA

 

Članak 25.

 

1) Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

2) Za svoje obaveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3) Imovina Vijeća evidentirana je u poslovnim knjigama sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

4) Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom, koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Nakon završetka godine sastavlja se završni račun.

5) U slučaju prestanka rada Vijeća, cjelokupna imovina Vijeća daje se na upravu i čuvanje Kulturno prosvjetnom društvu Slovenski dom u Zagrebu (Slovenski dom), koju će Slovenski dom vratiti Vijeću odmah nakon obnove njegova djelovanja.

 

Članak 26.

 

1) Grad Zagreb sukladno odredbama Ustavnog zakona, osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova i poslova određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.

2) Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz sljedećih izvora:

a) dotacija iz proračuna grada Zagreba i Republike Hrvatske.

b) sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

c) donacija,

d) darovanja,

e) nasljedstva,

f) vlastitih prihoda,

g) ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

3) Financijsko poslovanje Vijeća vodi se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

4) Vijeće ima žiroračun a može imati i devizni račun.

5) Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća i da po potrebi svojom odlukom ovlasti osobe za odobravanje i potpisivanje dokumenata platnog prometa, ako ovim statutom ili drugim aktom nije drukčije određeno.

6) Eventualni višak primitka nad izdacima (dobit) prenosi se na sljedeću godinu i koristi se za financiranje potreba Vijeća.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 27.

 

1) Jedinstveni tekst ovog statuta donosi se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom i slovenskom jeziku.

2) Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, kada prestaje važiti Statut Vijeća slovenske nacionalne manjine donesen na sjednici Vijeća održanoj 7. srpnja 2003. godine.

3) Statut, njegove izmjene i dopune se objavljuju u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

Zagreb, 13. veljače 2006.

Predsjednik Vijeća

Slovenske nacionalne manjine

Darko Šonc, v.r.

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta