godina 2004, Broj 13 od 8. srpnja 2004.

Statut Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta

Na temelju članka 27

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, na sjednici 7. srpnja 2003., donijelo je

 

STATUT

Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se statutom utvrđuje naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja. Statut sadržava i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i druga pitanjima od značaja za Vijeće.

 

Članak 2.

 

Puni naziv Vijeća je: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Puni naziv Vijeća na jeziku i pismu nacionalne manjine koja je osnovala vijeće: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa.

Oznaka nacionalne manjine je: Mađari.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Vodovodna 15.

Vijeće djeluje na području županije - Grada Zagreba.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

 

Članak 3.

 

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može inicirati, osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

U koordinaciju Vijeće delegira potreban broj zastupnika.

 

Članak 4.

 

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom na hrvatskom i mađarskom jeziku: - Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba - Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa -, a u sredini pečata oznaka sjedišta Vijeće: ZAGREB (ispod) ZÁGRÁB.

 

Članak 5.

 

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga mađarske nacionalne manjine, prvenstveno putem tiska mađarske nacionalne manjine (koja se sufinancirana od Vlade RH), te dnevnog tiska, Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanja glasila donosi Vijeće.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate, nosače zvuka i slike i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

II. DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

 

Članak 6.

 

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ustavni zakon). Ciljevi iz stavka 1. ovog članka Vijeće ostvaruje:

- predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za mađarsku nacionalnu manjinu u tijelima koja ih donose;

- isticanjem kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;

- davanjem mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

- organiziranjem savjetovanja, predavanja i raznih manifestacija,

- podupire rad i pomaže mađarskim manjinskim udrugama na području Grada Zagreba,

- suradnjom s drugim tijelima i institucijama u pitanjima od značaja za nacionalnu manjinu,

- te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.

 

Članak 7.

 

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

- da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Vijeća; propisa i zakona RH;

- da čuvaju i podižu ugled Vijeća i R. Hrvatske;

- osobnim primjerom prednjače u radu i stvaranju jedinstva pripadnika mađarske nacionalne manjine.

 

III. RAD VIJEĆA

 

Članak 8.

 

Radna tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća

2. Zamjenik predsjednika Vijeća

3. Vijeće može imati i druga tijela, prema posebnoj odluci

Članovi radnih tijela biraju se razrješavaju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

 

Članak 9.

 

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

 

Članak 10.

 

O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća, te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.

 

Članak 11.

 

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća ni 15 dana nakon prijema zahtjeva ne sazove sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati 1/3 svih članova vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

 

Članak 12.

 

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik, ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova vijeća.

Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, ponovno se saziva u roku od 3 dana.

Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeća donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Članak 13.

 

Vijeće donosi:

- Statut i njegove izmjene i dopune;

- Program rada;

- Financijski plan i usvaja završni račun;

- odluke o udruživanju s drugim vijećima, odnosno formiranju koordinacije;

- odluke o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom;

- odluke o osnivanju drugih tijela Vijeća;

- Poslovnik rada Vijeća.

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo zahtijevati od nje, da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su u svezi s pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog radnog tijela za izradu Prijedloga financijskog plana.

 

Članak 14.

 

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

- zastupa Vijeće i predsjedava sjednicama Vijeća,

- saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,

- provodi odluke Vijeća,

- predlaže osnivanje radnih tijela, izbor i opoziv zamjenika,

- rukovodi i nadzire provedbu zadataka prema odlukama Vijeća.

Članovi Vijeća tajnim glasovanjem biraju predsjednika Vijeća iz svojih redova natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.

Vijeće na jednak način izabire i zamjenika predsjednika koji će u svemu zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.

Predsjednik ili zamjenik predsjednika Vijeća mogu se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

 

Članak 15.

 

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

 

Članak 16.

 

Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

 

Članak 17.

 

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje, ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Član Vijeća imenovan od strane Vijeća za obavljanje administrativnih poslova vijeća, prima novčanu naknadu za svoj rad iz sredstava koju temeljem članka 28. Ustavnog zakona osigurava jedinice samouprave. S takvom osobom sklapa se zasebni ugovor o radu.

 

Članak 18.

 

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

- dotacija, poklona, nasljedstava,

- dotacija iz državnog proračuna,

- dotacija iz proračuna Grada Zagreba,

- sredstva od međunarodnih organizacija i zaklada koje podupiru rad Vijeća,

- ostalih prihoda sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za mađarsku nacionalnu manjinu utvrđenu programom rada Vijeća.

 

Članak 19.

 

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima pravo raspolaganja imovinom Vijeća, sukladno prihvaćenom Programu rada i Financijskom planu. Za svako drugo raspolaganje imovinom je potrebna posebna odluka Vijeća.

 

IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 20.

 

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba ovog statuta daje Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti Poslovnikom vijeća, ili posebnim odlukama Vijeća, ako to Vijeće ocijeni potrebnim.

 

Članak 21.

 

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba objavljuje se u službenom glasilu Grada Zagreba.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasilu Grada Zagreba.

 

KLASA: 022-05/03-01/15

URBROJ: 251-01-01-03-9

Zagreb, 7. srpnja 2003.

Predsjednik Vijeća

mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba

Josip-Atila Tes, v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta