clanak False

Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

02.07.2019.
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Lokacijska dozvola izdaje se za zahvate u prostoru propisane Zakonom ali i za građenje građevina ako to stranka traži.
Građevinska dozvola je jedinstveni akt za provedbu prostornog plana i za građenje.
Projektant putem upravnog tijela traži utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za zahvat u prostoru u svrhu izrade:
  • idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole;
  • glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola;
  • glavnog projekta za izgradnju građevina i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola.
U traženju utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja ili prilaže opis i grafički prikaz zahvata u prostoru i/ili elaborat koji je prema posebnom zakon uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta. Projektant izrađuje opis i grafički prikaz zahvata u elektroničkom obliku i potpisuje ga elektroničkim potpisom.
Upravno tijelo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja, a javnopravno tijelo je dužno utvrditi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili postupak utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja obustaviti te posebne uvjete ili uvjete priključenja dostaviti nadležnom upravnom tijelu koje o istom obavještava projektanta;