clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora "Bartol Kašić".

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.

Na 13. sjednici, 28. lipnja 2018., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg predsjednika Tonija Kaučića, koji je podnio ostavku, i na tu dužnost izabralo Mirka Berića, dotadašnjeg potpredsjednika. Za novu potpredsjednicu izabrana je Terezija Bačun.
Dotadašnja potpredsjednica Vijeća Terezija Bačun podnijela je ostavku na 14. sjednici, 5. srpnja 2018. Na istoj sjednici na tu je dužnost izabran Toni Kaučić.
Izabranom članu Vijeća Damiru Lihteru mandat miruje od 15. studenog 2018., a od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Filip Januš.
Članici Vijeća Hani Jušić 17. siječnja 2019. počinje mirovanje mandata, a od istog dana u Vijeću je zamjenjuje Ria Bilić.
Na 30. sjednici Vijeća održanoj 7. studenog 2019. Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg potpredsjednika Tonija Kaučića, istog dana za potpredsjednika ja izabran Dragutin Jurić.
Filip Januš 12. prosinca 2019. prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, od istog dana dužnost zamjenika člana Vijeća Damira Lihtera, počinje obnašati Mateo Strunić.

Članovi Vijeća su:
 

MIRKO BERIĆ, predsjednik
Stranka rada i solidarnosti

DRAGUTIN JURIĆ, potpredsjednik
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

TEREZIJA BAČUN
Stranka rada i solidarnosti

RIA BILIĆ
Zagreb je naš! - NL – ORaH – RF – Za grad

SNJEŽANA FILIPČIĆ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

TONI KAUČIĆ
HDZ

MATEO STRUNIĆ
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS