clanak False

Vodopravne dozvole

19.04.2017.

Vodopravna dozvola je upravni akt koji se izdaje radi osiguravanja jedinstvenog vodnog režima i ostvarivanja upravljanja vodama na temelju odredbe članka 128. Zakona o vodama (Narodne novine br. 107/95), a potrebna je za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda u svezi s obavljanjem gospodarske i druge djelatnosti, te obavljanja drugih aktivnosti u kojima se zahvaćaju i koriste vode i ispuštaju otpadne vode, a također i za vađenje šljunka, pijeska i kamena na području od značaja za vodni režim. Također je potrebna za proizvodnju, odnosno stavljanje u promet kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon upotrebe dospijevaju u vode.

Vodopravnu dozvolu izdaje Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet (po prethodno pribavljenom mišljenju "Hrvatskih voda"), osim u slučajevima kada vodopravnu dozvolu izdaju "Hrvatske vode", odnosno Državna uprava za vode (za slučajeve proizvodnje, odnosno stavljanja u promet kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe dospijevaju u vode).

Uz vodopravnu dozvolu izdaje se Dozvolbeni nalog sa svrhom usklađivanja ponašanja i radnji korisnika vodopravne dozvole s uvjetima i obvezama iz tog akta. Dozvolbene naloge izdaje tijelo koje je izdalo vodopravnu dozvolu, a mogu se izdavati tijekom cijelog vremena važenja vodopravne dozvole.