clanak False

Zajednički zakup

19.04.2017.

Zajednički zakup propisan je člankom 23. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, za vrijeme trajanja zakupa, na zahtjev zakupnika poslovnoga prostora, odobriti zajednički zakup, ako za to postoji gospodarski, kulturni ili drugi interes Grada Zagreba, pod uvjetom da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu, a supodnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Zagrebu.

Ako je ugovor o zakupu sklopljen s više zakupnika, oni za sva dugovanja koja proizlaze iz korištenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno.

U slučaju odustanka jednog zakupnika s drugim se zakupnikom može sklopiti ugovor o zakupu, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.