clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/18-01/254 od 21.8.2019.

22.08.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja dijelova nekretnina.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/18-01/254, URBROJ: 251-14-11-1/004-19-10, od 21. kolovoza 2019.