clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-12/111 od 27.08.2019.

06.09.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja dijelova nekretnina.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-12/111, URBROJ: 251-14-11/801-19-4, od 27. kolovoza 2019.