clanak False

Zamjenice gradonačelnika

01.03.2021.

Nakon iznenadne smrti gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dužnost gradonačelnika Grada Zagreba od 28. veljače 2021. obnaša zamjenica gradonačelnika dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević.

Gradonačelnik, sukladno Zakonu o Gradu Zagrebu, ima dva zamjenika. Zamjenici gradonačelnika biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.