landing

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

Narodne novine broj 139 od 30. studenoga 2022.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, raspisuje
 
J A V N I  N A T J E Č A J  
za prijam u službu
u Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje
 
- Izvan ustrojstvenih jedinica:
 
1. Administrativnog tajnika/administrativne tajnice  - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema upravne, birotehničke, opće ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
- u Sektoru za pravne poslove:
 
2. Višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra prava, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
3. Administrativnog referenta/administrativne referentice u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Odjela za pripremu zemljišta za gradnju – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit
 
- u Sektoru za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada, Odjel za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada:
 
4. Stručnog savjetnika/stručne savjetnice za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra prava, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
5. Stručnog referenta/stručne referentice za obradu podataka i dokumentaciju - 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema upravne, birotehničke, opće ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
- u Sektoru za upravljanje imovinom Grada:
 
6. Višeg stručnog referenta/više stručne referentice za poslove redovnog održavanja – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: sveučilišni/sveučilišna, odnosno stručni prvostupnik/stručna prvostupnica građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
 7. Višeg stručnog referenta/više stručne referentice za poslove zakupa poslovnog prostora u Odsjeku za poslove zakupa Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: sveučilišni/sveučilišna, odnosno stručni prvostupnik/stručna prvostupnica upravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
- u Odjelu za financijske poslove:
 
8. Višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za financijske poslove  – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
9. Višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za naplatu prihoda  – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Potrebno stručno znanje: magistar/magistra, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u.
Poseban uvjet: položen državni ispit.
 
Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, za radna mjesta pod rednim brojevima 2., 4., 8. i 9., temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
 
Uvjet sveučilišnog/sveučilišne, odnosno stručnog prvostupnika/stručne prvostupnice, za radna mjesta pod rednim brojevima 6., i 7. temeljem odredbe članka 35. stavka 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će, u slučaju prijma, biti obvezni položiti.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa),  naziv i redni broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava, te naziv ustrojstvene jedinice.
 
Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu. Uz svaku prijavu dužni su priložiti traženu dokumentaciju.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Obrazac prijave može se preuzeti na web-stranici Grada Zagreba https://www.zagreb.hr/en/objavljeni-natjecaji-oglasi/6501
  
Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenoj preslici) priložiti:
 - životopis,
 - dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 -  dokaz o stručnoj spremi: za radna mjesta pod rednim brojem 1., 3. i 5.: svjedodžba o stečenoj srednjoj stručnoj spremi, za radna mjesta pod rednim brojem 6. i 7.: svjedodžba (za kandidate koji su stekli naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik/prvostupnica) ili diploma (za kandidate koji su stekli VŠS), a za radna mjesta pod rednim brojem 2., 4., 8. i 9.: diploma (ukoliko kandidat uz prijavu priloži inozemnu kvalifikaciju, dužan je uz istu dostaviti i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
 - svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,
 - dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica)  ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja i
 - dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., odnosno u trajanju od tri godine za radno mjesto pod rednim brojem 4., (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca), koji sadrži vrstu poslova i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
 
Kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.
 
Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835
 
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom  natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i imaju pravo pristupiti testiranju bit će evidentirani lozinkom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 zadnjih brojeva OIB-a (npr. Pero Perić 12345678901 – PP78901) i pod kojom će lozinkom biti pozvani na testiranje.
  
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici www.zagreb.hr.
 
Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.
 
Prijave s prilozima dostavljaju se STRUČNOJ SLUŽBI GRADSKE UPRAVE, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Trg S. Radića 1, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, s obveznom naznakom „za natječaj za prijam u službu u  Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje“.
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA:
https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Uputa%20o%20pravima%20ispitanika.pdf

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.