clanak False

Aktivnosti smanjenja viškova i otpada od hrane

11.05.2021.
Otpad nije važno samo razvrstati i zbrinuti, otpad je važno smanjiti. U usporedbi s „vidljivijim“ vrstama otpada (npr. boce, staklenke, konzerve i sl.) otpad od hrane često je zanemaren tj. smatra se kako količine ove vrste otpada nisu značajne. Procjenjuje se da je udio biootpada u miješanome komunalnom otpadu oko 30%.  Stoga je potrebno pokrenuti  aktivnosti u cilju smanjenje viškova i otpada od hrane,  u tu svrhu potrebno je izraditi stručne podloge i pokrenuti edukaciju potrošača o zbrinjavanju viškova i otpada od hrane.
 
Planiraju se slijedeće aktivnosti:
  • Edukacija o zakonodavnom okviru za doniranje hrane
  • Edukacija o smanjenju udjela hrane koja se baca i načini zbrinjavanja otpada od hrane
  • Poticanje iskorištavanja viškova hrane (doniranje, prerada)
  • Poticanje prodaje hrane izravno od proizvođača
  • Organizacija manifestacija na temu sprječavanja nastajanja otpada od hrane