clanak False

EU PROJEKT "INTEGRIRAN PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI: CrossCare"

07.05.2019.


Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare

Grad Zagreb partner je u Projektu pod nazivom Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući „CrossCare“. Nositelj zajedničkog EU projekta je Zavod za oskrbo na domu iz Ljubljane koji je osnovan 2002. godine, a osnivač Zavoda je Grad Ljubljana.
Projekt se financira u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je  promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.
Prioritetna os na koju je Projekt usmjeren je Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja, specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja.
Projekt će se provoditi s projektnim partnerima, kako slijedi;
 
Vodeći partner: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Partneri na projektu:
Center za pomoč na domu Maribor
Mestna občina Ljubljana
Dom Zdravlja Čakovec
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb
Grad Zagreb
Pridruženi partneri na projektu:
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za geriatrično medicino
Ministarstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
Center za socijalno delo Brežice
 
Provedba Projekta započela je 1. rujna 2018. godine i traje 24 mjeseca, do 31. kolovoza 2020. . Ukupna vrijednost Projekta je 1.052.257,68 EUR U okviru ovoga EU projekta Grad Zagreb i Gradska Ustanova za njegu u kući trebali bi povući planirana sredstva u iznosu od 172.630,01 EUR
 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Hrvatskoj žive 758.633 stanovnika starijih od 65 godina, što predstavlja udio od 17,7% cjelokupne populacije. Predviđa se da će uskoro u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu svaki četvrti stanovnik biti stariji od 65 godina. Pritom je udio muškaraca starije dobi manji od udjela žena starije dobi.
Udio dobne skupine iznad 65 godina u ukupnom broju stanovnika Grada Zagreba iznosi 18,04%. U gradu Zagrebu osobe starije od 65 i više godina stalno su rastući dio populacije. Posebno treba istaknuti rastući broj osoba u dubokoj starosti, odnosno od 85 i više godina koji zauzima značajan udio od 8,8% u ukupnoj staračkoj populaciji. Usluge smještaja za starije i nemoćne osobe relativno su dobro razvijene, iako u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe, ali s obzirom na trend starenja populacije u gradu, treba obratiti pozornost na razvoj mreže izvaninstitucionalnih usluga za ovu korisničku skupinu.
Cilj ovoga Projekta je razvoj novih usluga pomoći u kući za starije stanovništvo i prijenos dobre prakse.  Direktna usluga koja će biti pružena korisnicima u okviru aktivnosti Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, čiji je osnivač Grad Zagreb, je unaprjeđenje kvalitete života korisnika. Ustanova će u tu svrhu zaposliti radne terapeute za potrebe Projekta i to ukupno 6 radnih terapeuta, te nabaviti dva osobna automobila, dva električna bicikla, dva skutera, šest tablet računala, šest mobilnih telefona i dvanaest elektostimulatora.  
Zajednički izazov programskog područja je trend staranja stanovništva. Potrebe za formalnim reguliranjem područja skrbi za starije osoba u kući su u porastu, djelomice zbog starenja stanovništva, a djelomice zbog izmijenjenih društveno-kulturnih obrazaca. Opći cilj projekta je uspostava nove prekogranične strukture suradnje za omogućavanje integriranog pristupa skrbi u kući, koji združuje usluge zdravstvene i socijalne zaštite. Ovakva, sadržajno cjelovita prekogranična struktura, koja djeluje na temelju iste metodologije, predstavlja potpunu novost na teritoriju obaju zemalja. Inače, na teritoriju obaju zemalja provode se pojedini segmenti usluga srbi za starije osobe u kući, iako je područje normativno odnosno sistemski neregulirano. Također, ne postoji formalizirani koncept integriranog pristupa, gdje se detaljno definirana sadržaj u pogledu ponude usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Projekt predstavlja inovativnost na visokoj razini, budući da će rezultati projekta služiti kao stručni temelji za normativno reguliranje područja. Na teritoriju Slovenije se naime priprema normativna regulativa područja dugotrajne skrbi u kući. Provedba kvalitetnih preventivnih i rehabilitacijskih usluga naime premašuje ustaljeni institucionalni kurativni pristup i povećava kvalitetu života starijih ljudi u kući. Projektom se provedba integriranog pristupa skrbi u kući premješta i na područja izvan urbanih središta Ljubljane, podravske regije, Zagreba i Međimurske županije. Projekt će temeljiti na partnerstvu i suradnji između institucija. Bit će zasnovan na temelju održivog prijenosa znanja, praksi, pristupa i metoda rada svih projektnih partnera. Uspostavljena nova prekogranična struktura suradnje uključivat će 8 institucija, u okviru kojih će se poboljšati kompetencije i sposobnosti za najmanje 153 zaposlenika. Ovim će se poboljšati kvaliteta i kvantiteta provedbe usluga, s posebnim naglaskom na ponudi sveobuhvatne usluge, koja pored zdravstva obuhvaća i usluge socijalne zaštite.
 
Posebno je važno istaknuti da će se zagovaranjem dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga kroz ovaj Projekt, a  u suradnji sa drugim partnerima i pružateljima usluga, značajno doprinijeti zagovaranju modela kombinirane socijalne politike (welfare-mix), smanjenju siromaštva te unapređenju socijalne kohezije. Socijalna kohezija kroz aktivnosti u okviru ovoga EU projekta, a prema modelu dobrih EU praksi diseminacijom iskustava zagovarat će se i na razini RH. Projekt je prepoznat i na razini nacionalnih ministarstava Ministarstvo zdravstva RH i Ministarstvo rada obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije, te smo i na taj način osigurali vertikalnu integraciju institucija i veći teritorijalni opseg strukture suradnje tijekom provedbe.
Završna konferencija projekta svih dionika održat će se upravo u Zagrebu 2020. godine.

Letak

Web stranica