clanak False

Geodetski elaborati

18.04.2017.
Sadržaj, oblik, način izrade, pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata propisano je u  Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate odnosno Tehničkim specifikacijama za izradu digitalnog katastarskog plana (DKP) i grafičkog dijela digitalnog geodetskog elaborata (DGE).

Elaborati se kao tehnička osnova za provedbu promjena u katastarskom operatu izrađuju za potrebe:
 • održavanja katastra nekretnina,
 • postupnog osnivanja katastra nekretnina,
 • provođenja promjena u katastru zemljišta.

Geodetski elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:
 • diobe ili spajanja katastarskih čestica
 • provedbe lokacijske dozvole
 • provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • provedbe građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina
 • provedbe urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja posebnih obilježja
 • provedbe prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, kada se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
 • određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom
 • provedbe prostornih planova za neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se zemljište nalazi na području na kojem zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja
 • evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
 • spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada
 • evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište
 • evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
 • evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
 • provedbe rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište
 • provedbe sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, za neizgrađeno građevinsko zemljište
 • provedbe u zemljišnoj knjizi
 • izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
 • ispravljanja propusta u održavanju katastra
 • ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
 • ispravljanja nedostataka na katastarskom planu
 • promjene područja i granica katastarskih općina
 • evidentiranja izvedenog stanja ceste.
 ​Geodetski elaborati se mogu upotrebljavati u svrhu i za potrebe za koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane ovog Ureda, a izrađuju ih ovlaštene osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu.