clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

03.10.2022.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNIK: dr.sc. Andro Pavuna, magistar psihologije 
Tel:01 610-0908, faks:01 610-1526

ZAMJENICA PROČELNIKA: dr.sc. Ivana Krišto, pomoćnica pročelnika za civilnu zaštitu i sigurnost, privremeno od 8. rujna 2022., nastavlja obavljati poslove i zadatke zamjenice pročelnice, dok traje potreba službe, odnosno do imenovanja zamjenika/zamjenice pročelnika na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 8. prosinca 2022. 
Tel:01 658-5120, faks:01 658-5136
E-mail: ivana.kristo@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA:
Dalibor Drakula, univ.spec.oec., soba 109/I. kat
Tel: 01 610-0968, faks: 01 610-0754
E-mail: dalibor.drakula@zagreb.hr 

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovom radu, financijsko i materijalno poslovanje, održavanje objekata mjesne samouprave, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.