clanak False

Sektor za pravne i financijske poslove

05.02.2024.
Pomoćnik pročelnika za pravne i financijske poslove: Marko Pavlek
Tel:01/ 610-0795, faks: 01/ 610-1526
E-mail: marko.pavlek@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade nacrta akata iz djelokruga Ureda što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba, izrade oglednih primjeraka nacrta akata što ih donose tijela mjesne samouprave, iniciranja pokretanja parničnih i izvanparničnih postupaka (stečajnih, ovršnih, ostavinskih i drugih) putem nadležne službe za zastupanje Grada, poslovi sustavnog proučavanja načina financiranja mjesne samouprave i korištenja dodijeljenih proračunskih sredstava, materijalno-financijskog i računovodstvenog poslovanja za potrebe tijela mjesne samouprave i Ureda, analize financijskih izvješća proračunskih korisnika i udruga iz područja sustava civilne zaštite, izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava za rad tijela mjesne samouprave i poslovanje Ureda, izvršenja i  praćenja izvršenja financijskih planova Ureda, tijela mjesne samouprave te proračunskih korisnika iz nadležnosti, izrade periodičnih i godišnjih obračuna sredstava za financiranje Ureda i tijela mjesne samouprave, financijske i računovodstvene kontrole, ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje te izrada i analiza financijskih izvješća Ureda.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za pravne poslove: Snježana Lončar
Tel:01/ 610-0987
E-mail: snjezana.loncar@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u područjima iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, izrade nacrta akata iz djelokruga Ureda što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba, izrade oglednih primjeraka nacrta akata što ih donose tijela mjesne samouprave, iniciranja pokretanja parničnih i izvanparničnih postupaka (stečajnih, ovršnih, ostavinskih i drugih) putem nadležne službe za zastupanje Grada te suradnje u postupcima po podnesenim odštetnim zahtjevima, tužbama i žalbama, poslovi izrade prijedloga nagodbi i zaključaka radi mirnog rješavanja sporova, izrade odgovora strankama u zahtjevima za odštetu vezanu uz obvezu održavanja komunalne infrastrukture iz djelokruga Ureda, izrade prijedloga ugovora u svrhu realizacije planova malih komunalnih akcija, programa održavanja i planova komunalnih aktivnosti, izrade prijedloga ugovora o zakupu ili kupnji prostora za potrebe mjesne samouprave, izrade prijedloga pravilnika o unutarnjem redu, plan prijma u službu, priprema natječaje za prijam u službu te podatke, očitovanja i druge stručne materijale za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima.
 
ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za pravne poslove: Dragana Lucić
Tel:01/ 610-0987
E-mail: dragana.lucic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi iniciranja pokretanja parničnih i izvanparničnih postupaka (stečajnih, ovršnih, ostavinskih i drugih) putem nadležne službe za zastupanje Grada te suradnje u postupcima po podnesenim odštetnim zahtjevima, tužbama i žalbama, poslovi izrade prijedloga nagodbi i zaključaka radi mirnog rješavanja sporova te izrade odgovora strankama u zahtjevima za odštetu vezanu uz obvezu održavanja komunalne infrastrukture iz djelokruga Ureda.

ODSJEK ZA NORMATIVNE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za normativne poslove: Ines Tagić
Tel:01/ 610-0987
E-mail: ines.tagic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja i proučavanja stanja u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, predlaganja, pripreme, koordinacije i izrade nacrta propisa i općih, pojedinačnih i drugih akata iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba,  izrade oglednih primjeraka nacrta akata što ih donose tijela mjesne samouprave, davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga u postupcima izrade propisa i drugih akata, davanja primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa te ostalih dokumenata i akata iz djelokruga Ureda, stručne obrade najsloženijih normativno-pravnih pitanja iz djelokruga Ureda, izrade prijedloga ugovora u svrhu realizacije planova malih komunalnih akcija, programa održavanja i planova komunalnih aktivnosti te izrade prijedloga ugovora o zakupu ili kupnji prostora za potrebe mjesne samouprave.

ODJEL ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za financijske poslove: Martina Potravi
Tel:01/ 610-0946
E-mail: martina.potravi@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi sustavnog proučavanja načina financiranja mjesne samouprave i korištenja dodijeljenih proračunskih sredstava za rad tijela mjesne samouprave i sredstava za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada povjerenih tim tijelima te predlaganja rješenja s tim u svezi, materijalno-financijskog i računovodstvenog poslovanja za potrebe tijela mjesne samouprave i Ureda, poslovi izrade financijskog plana Ureda i pripreme analitičkih podloga za izradu nacrta financijskih planova tijela mjesne samouprave, proračunskih korisnika, izvršenja i  praćenja izvršenja financijskih planova Ureda, tijela mjesne samouprave te proračunskih korisnika iz nadležnosti, praćenje prihoda i izdataka sredstava za financiranje programa i poslova iz nadležnosti Ureda, praćenja stanja dospjelih obveza Ureda po svim osnovama, financijsko praćenje realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, vođenje analitičke evidencije po tijelima mjesne samouprave i izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava za rad tijela mjesne samouprave i poslovanje Ureda,  priprema i provedba javnog natječaja za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva za područje sustava civilne zaštite, izradu i analizu financijskih izvješća Ureda, proračunskih korisnika, tijela mjesne samouprave i udruga iz područja sustava civilne zaštite, izrade periodičnih i godišnjih obračuna sredstava za financiranje Ureda i tijela mjesne samouprave, financijske i računovodstvene kontrole, ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje, izrada i analiza financijskih izvješća Ureda, proračunskih korisnika te tijela mjesne samouprave, vođenje i usklađivanje svih dijelova knjigovodstva i analitičkih knjigovodstava te usklađivanja računa.

ODSJEK ZA ANALITIČKO-PLANSKE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za analitičko-planske poslove: Marko Martinčić
Tel:01/ 610-0946
E-mail: marko.martincic@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi izrade financijskog plana Ureda i  pripreme analitičkih podloga za izradu nacrta financijskih planova tijela mjesne samouprave, proračunskih korisnika iz nadležnosti i Ureda, praćenje prihoda i izdataka sredstava za financiranje programa i poslova iz nadležnosti Ureda, praćenja stanja dospjelih obveza Ureda po svim osnovama, izrada i analiza financijskih izvješća Ureda, proračunskih korisnika, tijela mjesne samouprave i udruga iz područja sustava civilne zaštite, priprema i provedba javnog natječaja za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva za područje sustava civilne zaštite, financijsko praćenje realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, vođenje analitičke evidencije po tijelima mjesne samouprave te izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava za rad tijela mjesne samouprave i poslovanje Ureda.

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove: Branimir Gajer
Tel:01/ 610-0946
E-mail: branimir.gajer@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi materijalno-financijskog i računovodstvenog poslovanja za potrebe tijela mjesne samouprave i Ureda, izvršenja i  praćenja izvršenja financijskih planova Ureda, tijela mjesne samouprave i proračunskih korisnika iz nadležnosti, izrade periodičnih i godišnjih obračuna sredstava za financiranje Ureda i tijela mjesne samouprave, financijske i računovodstvene kontrole, ovjere dokumenata i prosljeđivanja na plaćanje, vođenja i usklađivanja svih dijelova knjigovodstva i analitičkih knjigovodstava te usklađivanja računa.