clanak False

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta za mačke

09.03.2017.
Na temelju članka 16. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/08, 6/12, 4/13, 20/13, 21/14, 7/15, 22/15 - pročišćeni tekst, 6/16) ) i članka 2. Pravilnika o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/15), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje:
 
 
JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POSTAVLJANJE HRANILIŠTA ZA MAČKE
 
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruga za zaštitu životinja za postavljanje hranilišta za mačke na javnim površinama kojima upravlja Grad Zagreb.
 
 
2. PRAVO PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Pravo podnošenja zahtjeva za postavljanje hranilišta na javnim površinama imaju udruge koje su registrirane za djelatnost zaštite životinja.
Udruga može podnijeti zahtjev za postavljanje hranilišta na više lokacija.
 
 
3. UVJETI ZA POSTAVLJANJE HRANILIŠTA
Uvjeti koje mora ispunjavati udruga za zaštitu životinja kod podnošenja zahtjeva za postavljanje hranilišta:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija,
2. udruga mora imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva,
3. da odgovorna osoba udruge nije kažnjavana u kaznenom postupku, da protiv nje nije u tijeku istražni postupak ili podignuta optužnica koja je postala pravomoćna,
4. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za postavljanje i održavanje hranilišta,
5. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financijskoj potpori iz proračuna Grada Zagreba
 
 
4. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA
Ispunjavanje uvjeta za postavljanje hranilišta udruga dokazuje:
1. izvatkom iz Registra udruga Republike Hrvatske u izvorniku ili preslici;
2. uvjerenjem o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva;
3. životopisom odgovorne osobe udruge;
4. popisom članova udruge koji će održavati hranilište/skrbiti o mačkama (OIB, adresa, telefon, e-mail).
 
 
5. IZGLED HRANILIŠTA
Na jednoj lokaciji može se postaviti najviše 3 kućice za hranjenje, a hranilišta moraju izgledom biti usklađena s prostorom na koji se postavljaju.
Kućice za hranjenje moraju biti jednake, izrađene od drveta, dimenzija 60x60x40 cm s krovištem od nepromočivog materijala i sa mogućnošću otvaranja kako bi se mogle očistiti.
 
 
6. NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za postavljanje hranilišta podnosi se na Obrascu zahtjeva koji se može preuzeti:
- na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr
- u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12/IV, Zagreb, soba 309/IV kat, radnim  danom u vremenu od 08,30 do 15,30 sati.
 Uz zahtjev se mora priložiti sva dokumentacija navedena na propisanom obrascu.
 Zahtjev se treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POSTAVLJANJE HRANILIŠTA ZA MAČKE“  na adresu: GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, 10 000 Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.
Zahtjevi se dostavljaju poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na istoj adresi.
ZAHTJEVI SE PODNOSE DO 31. PROSINCA 2017.  
 

7. POSTUPAK ODOBRENJA
Postavljanje hranilišta na javnim površinama odobrava zaključkom gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i vijeća  gradske četvrti na čijem području se hranilište želi postaviti.
Postavljanje hranilišta na javnim površinama odobrava se do privođenja javne površine planiranoj namjeni, bez naknade.
Na temelju zaključka gradonačelnika Grad Zagreb i udruga za zaštitu životinja sklopit će se ugovor o postavljanju i održavanju hranilišta.
 

8. NAČIN OBJAVE REZULTATA
Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja zaključka gradonačelnika Grada Zagreba kojim se odobrava postavljanje hranilišta.
Na temelju zaključka gradonačelnika Grad Zagreb i udruga za zaštitu životinja sklopit će ugovor o postavljanju i održavanju hranilišta.
 
 
9. KONTROLA
Kontrolu ispunjavanja obveza iz ugovora obavlja Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.

 

ARHIVA