clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu

08.11.2019.

Poštovani/a,

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (pdf.) na koje ste pozvani.

Savjetovanje je otvoreno do 08. 12. 2019. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja: Predloženim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, a temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) u vezi s Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 84/2019) propisuju se:
  • kategorije korisnika javne usluge, sa pripadajućim potkategorijama,
  • propisuje se primjereni volumen spremnika, način predlaganja primjerenog volumena spremnika od strane davatelja usluge
  • odredbe o načinu odlaganja biootpada u višestambenim objektima,
  • odredbe o broju odvoza krupnog (glomaznog ) otpada,
  • odredbe o načinu izračuna i određivanju, te iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo i potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo, te u svezi sa tim i iznosi ugovornih kazni koje su propisane najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge za kategorije korisnika usluge u koju je korisnik razvrstan.
  • usklađuju se pojedine odredbe Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 2/2018 za koje se u primjeni pokazalo da su neprovedive u praksi, te se vrši nomotehničko usklađenje pojedinih odredbi u skladu sa izmjenama i dopunama Uredbe tepreciznije određenje pojedinih odredbi navedene Odluke.
  • novi popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području na kojima je uspostavljeno reciklažno dvorište,
  • popis potkategorija korisnika koji nisu kućanstva prema djelatnostima.
Primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt možete staviti putem obrasca za internetsko savjetovanje (word).

 


2019.