clanak False

Rezervacija parkirališnog mjesta

25.11.2022.

Rezervacija parkirališnog mjesta na uspostavljenim parkirališnim mjestima odobrava se rješenjem koji Sektor za promet Gradskog ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet donosi na temelju članka 12. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba, 12/11, 18/13, 20/14, 22/17, 20/18, 22/19 – pročišćeni tekst), kojim je propisano da se rezervirano parkirališno mjesto može neposredno dodijeliti državnim tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, veleposlanstvima i konzulatima. Veleposlanstvima i konzulatima može se bez plaćanja naknade dodijeliti najviše 3 rezervirana parkirališna mjesta, a na temelju opravdanog zahtjeva ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove može se dodijeliti i veći broj mjesta uz plaćanje naknade.
 
Nadalje, člankom 13. navedene Odluke propisano je da se rezervirano parkirališno mjesto može dodijeliti i na temelju javnoga natječaja za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima za potrebe obavljanja njihove djelatnosti, i to najviše do 10 % od ukupnog broja raspoloživih parkirališnih mjesta u pojedinoj ulici ili na trgu na području Grada Zagreba. Sukladno tomu, pravne osobe i fizičke osobe obrtnici imaju pravo konkurirati na javnom natječaju za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta nakon što on bude raspisan i objavljen na internetskoj stranici Grada Zagreba i u dnevnom tisku.
 
Rezervirano parkirališno mjesto dodjeljuje se na rok do 1 godine, a može se produžiti na zahtjev korisnika rezerviranoga parkirališnog mjesta ako ispunjava uvjete propisane navedenom Odlukom. Ako se prije isteka roka na koji je dodijeljeno rezervirano parkirališno mjesto promijene prometne okolnosti, korisniku rezerviranoga parkirališnog mjesta može se dodijeliti zamjensko rezervirano parkirališno mjesto.
 
Pravnoj osobi i fizičkoj osobi obrtniku na temelju članka 13. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja iz stavka 1. navedenog članka može se dodijeliti rezervirano parkirališno mjesto ako ispunjava sljedeće uvjete:

  • ima sjedište ili koristi poslovni prostor u neposrednoj blizini parkirališnog mjesta za koje sudjeluje u javnom natječaju, što dokazuje izvatkom iz registra ili upisnika koji vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljivo sjedište na kojem se obavlja djelatnost, ne starijim od 3 mjeseca od dana izdavanja, te dokazom o pravu vlasništva odnosno korištenja poslovnog prostora;
  • nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi, što dokazuje izjavom o nepostojanju duga ne starijom od 30 dana od dana izdavanja;
  • ponudi najviši iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta.

 
Nadalje, člankom 13. Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/18, 16/19, 21/20) propisano je da početni iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta na temelju javnog natječaja u pojedinoj zoni u kojoj se rezervirano parkirališno mjesto nalazi iznosi: u I. zoni 4.000,00 kn, u II. zoni 3.000,00 kn te u III. zoni 2.000,00 kn. Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist proračuna Grada Zagreba.
 
Slijedom svega navedenoga, sukladno navedenoj Odluci fizičke osobe stanari nemaju mogućnost rezervacije parkirališnih mjesta.