clanak False

Sektor za fondove, mlade i tehničku kulturu

24.07.2023.
Pomoćnik pročelnika za fondove, mlade i tehničku kulturu: kontakt osoba
Tel: 01 610-0523, 01 610-0553

- obavljaju se poslovi koordinacije pripreme projektnih prijedloga za dodjelu sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije i drugih izvora, provedbe projekata te praćenja i vrednovanja projekata kao i redovitog izvještavanja i vođenje evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, izrade, praćenja i provedbe programa za mlade, sufinanciranja organizacija civilnog društva putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba te putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, poticanja aktivnosti i praćenja provođenja aktivnosti iz programa za mlade Grada Zagreba, stručni i administrativni poslovi za Savjet mladih Grada Zagreba, suradnja u poslovima prijave, pokretanja, praćenja i provedbe projekata od posebnog interesa za mlade Grada Zagreba koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova i drugih izvora, te suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima radi sudjelovanja u međugradskim i međunarodnim programima od interesa za mlade, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave radi koordinacije i provedbe programa za mlade, poslovi u vezi s izradom prijedloga gradskog programa javnih potreba u djelatnosti tehničke kulture, praćenje njegove provedbe, sufinanciranje subjekata tehničke kulture putem Javnog poziva za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi, praćenje namjenskog korištenja sredstava i izrade izvješća o ostvarivanju programa, vođenje Registra saveza i Zajednice tehničke kulture, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODJEL ZA PROJEKTE SUFINANCIRANE IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE I DRUGIH FONDOVA
Voditeljica Odjela za projekte sufinancirane iz sredstava Europske unije i drugih fondova - Tanja Dujlović
Tel: 01 610-0523
E-mail: tanja.dujlovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi: pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije i drugih izvora, ishođenja potrebnih suglasnosti i ovlaštenja te suradnje s nadležnim tijelima i drugim subjektima, praćenja provedbe projekata, izrade očitovanja nadležnim tijelima, izrade i podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava u propisanim rokovima te pribavljanja propisane dokumentacije, pripreme stručnih podloga za izradu operativnih i financijskih planova projekata, izrade mjesečnih i tromjesečnih narativnih i financijskih izvješća, sastavljanje projektnoga tima, određivanja ključnih aspekata održivosti projekta, određivanja udjela u financiranju, praćenja novčanoga tijeka projekta, promidžbe i vidljivosti projekata, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekata, analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, vođenja evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, praćenja strateških dokumenata vezanih uz djelokrug Ureda, redovitog praćenja natječaja / javnih poziva za pravovremeno podnošenje projektnih prijedloga, analize potreba te utvrđivanja mogućnosti financiranja projektnih prijedloga, razvoja kapaciteta ustanova u nadležnosti Ureda za poslove pripreme i provedbe projekata, razvoja projekata koji podupiru prioritete Ureda, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Vlaška 106-108 
ODJEL ZA MLADE I TEHNIČKU KULTURU
Voditeljica Odjela za mlade i tehničku kulturu - Madeleine Wolf
Tel: 01 610-0553
E-mail: madeleine.wolf@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade i praćenja izvršenja programa za mlade Grada Zagreba, poticanja i praćenja provođenja aktivnosti iz programa za mlade Grada Zagreba te praćenja korištenja i utroška sredstava za taj program, sufinanciranja organizacija civilnog društva putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba te putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, stručni i administrativni poslovi za Savjet mladih Grada Zagreba, poslovi izrade stručnih podloga za osnivanje i otvaranje informativnih centara za mlade, savjetovališta, klubova za mlade, izviđačkih udruga i drugih oblika djelovanja mladih i za mlade te suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima radi sudjelovanja u međugradskim i međunarodnim programima od interesa za mlade, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave radi koordinacije i provedbe programa za mlade Grada Zagreba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života na području kulture, slobodnog vremena, zdravstvene zaštite, socijalnih potreba, mobilnosti, informiranja, savjetovanja, samozapošljavanja i poduzetništva mladih, obrazovanja i informatizacije mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu kao i podrške radu s mladima; poslovi u vezi izrade kriterija za financiranje programa djelatnosti tehničke kulture, izrade i praćenja provedbe gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, sufinanciranja udruga, saveza i Zajednice tehničke kulture te klubova mladih tehničara pri osnovnim i srednjim škola putem Javnog poziva za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi te sufinanciranja udruga tehničke kulture putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama, praćenje namjenskog korištenja sredstava i izrade izvješća o ostvarivanju programa, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenje stanja u djelatnosti tehničke kulture i potreba stanovnika Grada Zagreba, vođenje registra saveza i Zajednice tehničke kulture, suradnja s nadležnim udrugama u vezi s donošenjem i financiranjem gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata u djelatnosti financiranih iz EU fondova i drugih izvora u uredu i ustanovama, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.