clanak False

REZULTATI-Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje za 2017.

20.03.2017.

Obavještavamo Vas da je Gradonačelnik Grada Zagreba, 18. srpnja 2017. prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 27. KLASA:306-02/17-02/1898, URBROJ: 251-03-02-17-2

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Razvojna agencija i korisnik. 


Popis korisnika potpore