clanak False

REZULTATI-Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje za 2019.

02.08.2019.

Obavještavamo vas kako je Gradonačelnik Grada Zagreba 1. kolovoza 2019. godine prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 29. KLASA: 306-02/19-02/1411, URBROJ: 251-03-02-19-2

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o., te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i korisnik.

LISTA INOVATORA ZA DODJELU POTPORA