clanak False

Što trebamo znati o vranama

10.01.2024.
Prijave građana za uklanjanje gnijezda vrana sa stabala na javnim gradskim površinama zaprimat će se od 1.1. do 23.2.2024. godine na e-mailove: zastita.divljaci@zoo.hr i geos@zagreb.hr

Razlog naseljavanja i gniježđenja vrana u gradovima je siguran i konstantan izvor hrane, stoga apeliramo u svakoj prigodi na građane i predstavnike stanara na lokacijama gdje su vrane aktivne, da se okoliš oko stambenih objekata održava čistim i ne bacaju otpaci hrane te da se kuhinjski otpad odlaže na za to predviđena mjesta. 

Siva vrana (Corvus corone cornix) i vrana gačac (Corvus frugilegus) svrstavaju na popis divljači sukladno članku 9.  Zakona o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/19 i 32/20), a s istima se postupa sukladno Programu zaštite divljači za Grad Zagreb za razdoblje 2018/2019-2027/2028. 

Ovisno o biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju, osobitostima staništa i mjestima pogodnima za razmnožavanje, Pravilnik o lovostaju (Narodne novine 94/19) određuje period u godini kada je strogo zabranjeno uznemiravati navedene vrste radi gniježđenja, polijeganja jaja i brige za mladunce. Kako taj period započinje 1. ožujka te traje do 31. srpnja, u tom periodu nije moguće intervenirati na navedenu vrstu divljači u pogledu postupanja prema istoj. 

Više informacija o navedenim vrstama te preporuke za građane možete pronaći na sljedećim linkovima:

Aktualnosti