clanak False

Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

02.01.2023.
Uz zahtjev koji se podnosi za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica treba priložiti:
·          Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
·          Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
·          Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
·          Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
·          Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
·          Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora,
·          Pristojbu u iznosu od _________ eura - uplaćenu na račun br: HR3423600001813300007; poziv na broj: HR68 5703-OIB; u korist: PRORAČUN GRADA ZAGREBA; svrha: upravna pristojba za minimalno tehničke uvjete trgovina
Za rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama,  naplaćuju se iznosi upravne pristojbe kako slijedi:

 -  za prodajne objekte površine do 200 m2……………………………………17,25 eura
 -  za prodajne objekte površine veće od 200 m2……………………   ……   37,16 eura
 -  za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica  6,64 eura
 
E-POSTUPAK za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je aplikaciju koja ubrzava postupak predaje zahtjeva, a detalje je moguće pronaći na poveznici: https://www.mingo.hr/page/razvijena-aplikacija-koja-ubrzava-postupak-podnosenja-zahtjeva-vezanog-uz-minimalno-tehnicke-uvjete-koji-se-odnose-na-prodajne-objekte
  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše ili potpiše kvalificiranim elektroničkim potpisom
  • Obrazac se pošalje kroz aplikaciju zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o plaćanju pristojbe na račun – sve u skeniranom obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica izdaje se u roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva
  • Rješenje se može na zahtjev stranke od nadležnog  tijela dobiti e-poštom
  • Po zaprimanju rješenja može se započeti obavljati djelatnost trgovine

Obrasci:

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Osnovni propisi:

-  Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
-  Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09, 46/15)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)