clanak False

Registracija udruga sindikata i udruga poslodavaca

30.11.2023.
 • uređena je odredbama Zakonu o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), u daljnjem tekstu Zakon i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga („Narodne novine“, br. 32/15), u daljnjem tekstu Pravilnik,
 • zahtjev za registraciju udruga podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Odsjeku za obrtni registar i registar udruga sindikata i poslodavaca, Zagreb, Zapoljska 1,
 • uredovno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 8.30 - 15.30 sati
 •  informacije na telefon: 01/2333 777
 
UTEMELJENJE I REGISTRACIJA UDRUGA:
 • Udruge i udruge više razine stječu pravnu osobnost danom upisa u registar udruga.
 • Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje je nadležno tijelo za upis u registar udruga sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine s djelovanjem na području Grada Zagreba .
 • U registar se upisuje: dan utemeljenja, naziv, sjedište, naznaka udruge i djeluje li u jednoj ili više županija, odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziv izvršnog tijela, imena osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge, odnosno udruge više razine.
 • Zahtjev  za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge u dva istovjetna primjerka (obrazac br. 4 Pravilnika). Obrazac se popunjava uredno i čitko, a upisani podaci moraju biti istovjerni odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruga.
 • Zahtjev za upis u registar utemeljitelji su dužni podnijeti u roku od trideset dana od dana održavanja skupštine. 
  
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REGISTRACIJU:
 
 • Uz zahtjev za upis u registar utemeljitelji moraju priložiti: odluku o utemeljenju, zapisnik o radu i odlukama utemeljiteljske skupštine, statut, popis utemeljitelja, odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, popis članova izvršnog tijela. Popis utemeljitelja i popis članova izvršnog tijela obavezno mora sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, OIB, odnosno za strance broj putovnice i ime države koja ju je izdala, prebivalište odnosno boravište i vlastoručni potpis navedenih osoba, a za pravne osobe: naziv, sjedište i OIB.
 • Prilozi uz zahtjev podnose se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu.
 • Popis utemeljitelja prilaže se na obrascu broj 5.
 
 PRIJAVA PROMJENE PODATAKA U REGISTRU UDRUGA:
 
U registar udruga mora se prijaviti svaka promjena naziva udruge, sjedišta, podatak o djelovanju u jednoj ili više županija odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, naziva tijela, osoba ovlaštenih za zastupanje te prestanak djelovanja udruge (prijava prestanka), u roku od trideset dana od dana nastale promjene.

Načini prestanka djelovanja udruge propisani su odredbom članka 190., a zabrana djelovanja udruge odredbom članka 191. Zakona.
 
 IZVADAK IZ REGISTRA:
 
Nadležno tijelo na pisani zahtjev osobe koja ima pravni interes izdaje izvadak iz registra.
Izvadak se izdaje u obliku računalnog ispisa na obrascu broj 9.
Izvadak sadrži slijedeće podatke: naziv udruge, skraćeni naziv udruge, registarski broj, područje djelovanja, datum upisa, sjedište (mjesto, ulica i kućni broj), ime i prezime osoba ovlaštenih za zastupanje, prestanak djelovanja udruge. On mora sadržavati posljednje podatke koji su dostavljeni i upisani u registar udruga. Iznimno na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak mora sadržavati i starije podatke, koji se upisuju u rubriku „Napomena“ .
 
 PRAVO UVIDA U PODATKE UPISANE U REGISTAR:
 
Registar je javan.

Pravo uvida u podatke upisane u registar i pravo uvida u zbirku isprava ima osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa .

Uvid u registar obavlja se u nazočnosti ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra .
 
Prekršaj udruge i udruge više razine
 
Udruga sindikata i udruga sindikata više razine kao i udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine čini prekršaj ako u roku od trideset dana od dana nastale promjene ne prijavi promjenu statuta, osoba ovlaštenih za zastupanje, te prestanak djelovanja udruge.