clanak False

Održani sastanci gradova korisnika ITU mehanizma

18.11.2019.
Nastavno na održani 24. koordinacijski sastanak gradova korisnika ITU mehanizma i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nakon kojega su ostala brojna otvorena pitanja, te prije održavanja Odbora za praćenje OPKK-a 2014. - 2020., na kojem je jedna od tema i uključivanje Grada Karlovca u ITU mehanizam te realizacija ITU-a, Grad Zagreb je 14. studenoga 2019. organizirao sastanak ITU gradova kako bi se raspravila važna pitanja i donijeli zaključci odnosno stav ITU gradova o načinu njihova uključivanja u planiranje i programiranje te pripremu ITU PT-ova za buduću financijsku perspektivu. Prvom dijelu sastanka prisustvovala je i predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije gđa Darija Magaš kako bi informirala ITU gradove o planovima uključivanja Grada Karlovca u provedbu ITU mehanizma u ovoj financijskoj perspektivi s osvrtom na eventualni utjecaj na ostale gradove od ranije uključene u ITU mehanizam.
Dana 12. prosinca 2019. uslijedio je još jedan sastanak ITU gradova kako bi još jedanput razmotrili otvorena pitanja o definiranju obuhvata urbanih područja i programiranju za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te usuglasili zaključke koje će zajedno iznijeti na 25. koordinacijskom sastanku s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU-a.

Vijesti