clanak False

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pojednostavilo i unaprijedilo procedure Zajedničkih nacionalnih pravila

16.12.2020.
Zajedničkim nacionalnim pravilima v.7.0., koja su stupila na snagu 4. prosinca 2020. godine, ažurirane su, unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezano za postupanje tijela u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava u cilju pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Poseban naglasak u tom smislu stavljen je na pojednostavljene procedura koje su od utjecaja na gospodarstvenike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).
Neke od ključnih izmjena i pojednostavljenja jesu:
- izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN)
• pojednostavljenje definicije NOJN-a
• podizanje praga za provedbu postupka nabave s jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK – detaljno razrađen minimalni sadržaj poziva na dostavu ponuda
• pojednostavljenje opisa predmeta nabave
• detaljnije navedeni obvezni razlozi za odbijanje ponude te uvedena mogućnost odbijanja ponude čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu
• u slučaju navođenja robnih marki u opisu predmeta nabave, pored korištenja izraza „ili jednakovrijedno“ također se omogućuje navođenje izraza „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.
- uvođenje mogućnosti predstavljanja poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu s pomoću informacijskih tehnologija (npr. korištenjem videokonferencijskih alata kao što su Google Meet, Zoom, Adobe Connect, Cisco Webex i dr.) u obliku webinara i virtualnih sastanaka
- u Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava na temelju utvrđene nepravilnosti te osnovica za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane za ostvarenje indikatora (pokazatelja)
- ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi
- brisanje procedura koje su se referirale na pitanja uređena propisima (npr. Zakonom o pravu na pristup informacijama ili Zakonom o općem upravnom postupku)
- dorada procedura kojima se uređuje obrada osobnih podataka prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 

Vijesti i aktualnosti