clanak False

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba

30.08.2019.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama je izradio, a gradonačelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba. Osnova za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19). Plan djelovanja civilne zaštite je operativni dokument namijenjen potrebama djelovanja Stožera civilne zaštite Grada Zagreba kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama. Osim toga, Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite. Specifičnost plana je ta da su definirane situacije u kojima se saziva Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, sudionici i snage koje je potrebno angažirati ovisno o razvoju krize te njihove zadaće kako bi se krizna situacija što prije prevladala. U Planu su posebno definirane specifične potrebe osoba s invaliditetom tijekom evakuacije i nužnog smještaja.
 
Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio sastoji se od sljedećih dijelova:
-      upozoravanje,
-      pripravnost,
-      mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,
-      opis područja odgovornosti nositelja izrade Plana,
-      grafički dio.
 
Posebni dio Plana sadrži:
-      razradu mjera civilne zaštite iz Državnog plana djelovanja civilne zaštite (koji još nije donesen), a koje su relevantne za Grad Zagreb, osobito postupanje u nesrećama u postrojenjima ili području postrojenja s opasnim tvarima,
-      postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba u otklanjanju posljedica ugroza iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19). Podsjećamo, procjenom rizika prepoznati su i obrađeni najveći rizici za Zagreb i to potres, poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, epidemije i pandemije, ekstremne temperature te tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima,
-   način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi,
-     osiguranje specifičnih potreba osoba s invaliditetom,
-     sadržaj operativnih planova pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu,
-     grafički dio koji sadrži 25 karata.
 
Plan je prošao javnu raspravu koja je trajala 30 dana u kojem periodu nije bilo primjedbi. Donesen je temeljem članka 17. stavka 3. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18), a objavljen je u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 16 od 21. kolovoza 2019.
 
Dva temeljna dokumenta, Procjena rizika i Plan djelovanja civilne zaštite, rezultat su rada Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, a njihovom izradom su ispunjene zakonske obveze Grada koje se odnose na donošenje planskih dokumenata u području civilne zaštite.


 

Aktualnosti