clanak False

Gradski kontrolni ured

 
20.10.2016.
Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima, sportsku inspekciju, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Unutarnja revizija

Zakon i podzakonski propisi  

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010 i 19/2014)
Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru.(NN 42/2016)
Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. (NN 42/2016)
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/2012, 130/2013 i 19/2015 i 119/2015)
 
Sportska inspekcija

Zakon i podzakonski propisi  
Zakon o sportu (NN 71/2006)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu (NN 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/2015, 19/2016)
Zakon o sportskoj inspekciji (NN 86/12)
Prekršajni zakon (NN 107/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (NN 39/13, 157/2013, 110/2015)
 
Kontrola

Gradski propisi
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba; 16/09,22/09,9/12,4/13,6/13,17/13,24/13,21/14,26/14,5/15 – pročišćeni tekst, 4/16)