clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

01.06.2022.
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu i šumarstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD

Radno vrijeme objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Gradski propisi
Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)

Pogrebnička djelatnost

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15, 98/19)

Utvrđivanje razloga za prestanak zadruge

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19)
 
Javne komisione prodavaonice

Zakoni i podzakonski propisi
Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 93/14, 55/16 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske; U-I-2881/2014. i dr., 73/17, 131/20)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (Narodne novine 38/11)

Obrt, domaća radinost i sporedno zanimanje

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o obrtu (Narodne novine 143/13, 127/19, 41/20-ispr.)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Narodne novine 58/09)
Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine 42/08)
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Narodne novine 101/95)
Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine 58/0772/07 – ispr.)
Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (Narodne novine 112/07)
Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Narodne novine 100/07)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (Narodne novine 100/07, 132/08, 93/09, 7/11, 82/11)
Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice (Narodne novine 101/15)
Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Narodne novine 123/15, 123/20)
 
Turistički vodiči

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21)
Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (Narodne novine 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10)
 
Rudarstvo

Gradski propisi
Zaključak o donošenju Rudarsko-geološke studije Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - ugostiteljstvo

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15, 121/16, 99/18,  25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine 82/0782/0975/1269/13 i 150/14)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine 9/16, 54/16, 61/16, 69/17, 120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  (Narodne novine 54/16, 69/17 i 120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Narodne novine 54/16, 68/19, 120/19)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine 54/16, 69/17)
Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - trgovina
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o trgovini (Narodne novine 87/0896/08116/08, 76/09 – Odluka USRH, 114/1168/1330/14, 32/19, 98/19, 32/20)
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/0946/15)
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09108/098/10108/14)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)
 
Evidencija i objava kolektivnih ugovora

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19)
Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (Narodne novine 32/15, 13/20)
Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (Narodne novine 146/14)

Izdavanje potvrda o uzdržavanju i sastavu kućanstva

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19)

Registracija udruga sindikata i udruga poslodavaca

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (Narodne novine 32/15, 13/20)

Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19)
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Narodne novine 32/15, 109/19, 13/20)

Ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu karti ZET-a za nezaposlene osobe

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22)

Gradski propisi
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22)

POTICANJE RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA
 
Propisi Europske unije
Uredba komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/1 od 24.12.2013.)
Uredba Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 2015 od 07.07.2020.)
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)
Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17)

Gradski propisi
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19, 25/22)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)
Pravilnik o dodjeli potpora za razvoj društvenog poduzetništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/22)
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samo zapošljavanje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22)

TURIZAM
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21)
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19, 42/20)
Zakon o turističkoj pristojbi (Narodne novine 52/19, 32/20, 42/20)

Gradski propisi
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19)
Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20)
Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
 
INVESTICIJE
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12, 152/14, 114/18)
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19)
Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17, 107/20)
Zakon o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19)
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 88/12, 15/15)
Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 16/13)
Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (Narodne novine 23/15)
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda (Narodne novine 65/19)
Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine 1/18)
 
Praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada

Propisi Europske unije
Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (Sl. L. L 315/1 od 3.12.2007.)
Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Sl. L. L 354 od 23.12.2016.)

Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-646/99 i U-I-945/1999, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11- čl. 381. st. 1. toč. 8. KZ-a, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22)
Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/0541/08125/1178/1529/18, 126/21)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018, 32/20)
Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22)
Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, 110/21)

Podrška radu Gospodarsko-socijalnog vijeća
 
Gradski propisi
Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/162/1823/183/203/2111/21 - pročišćeni tekst, 16/22)
Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21)
Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/21)

ENERGETIKA, GOSPODARENJE ENERGIJOM I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ
 
Propisi Europske unije
 
Uredba (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora
Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009
Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ
Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
Direktiva (EU) br. 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
Uredba (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
 
Električna energija

Direktiva (EU)2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU
Uredba (EU) br. 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije
Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima
Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta
Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca
Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka
Uredba Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
Uredba Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja
Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava
Uredba (EU) br. 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/280 оd 22. veljače 2021. o izmjeni uredaba (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 i (EU) 2017/1485 radi njihova usklađivanja s Uredbom (EU) 2019/943
 
Plin

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ
Direktiva (EU) 2019/692 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina
Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005
2012/490/EU: ODLUKA KOMISIJE od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina
Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža
Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka
Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin
Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013
Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o energiji (Narodne novine 120/1214/14102/15, 68/18)
Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine 111/21)
Zakon o tržištu plina (Narodne novine 18/1823/20)
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine 57/18)
Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine 80/1314/14)
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine 19/1473/1796/19)
Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine 65/09145/1026/11144/1214/1494/1852/21)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine 120/1268/18)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine 138/21)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine 127/14116/18, 25/2041/21)
Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine 120/16, 63/22)
 
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (Narodne novine 25/20)
Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine 33/03)
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine 95/15, 31/22)
Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (Narodne novine 41/19)
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (Narodne novine 98/21, 30/22)
 
 
ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 
Međunarodni ugovori
Zakon o potvrđivanju Protokola o strateškoj procjeni okoliša uz konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica - Kijev, 2003., (Narodne novine – Međunarodni ugovori 7/09, 3/10)
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhus, 1998., Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/07, 7/08)
Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992., Narodne novine – Međunarodni ugovori 3/94)
Zakon o potvrđivanju izmjene i dopune baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Narodne novine – Međunarodni ugovori 7/19)
Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (Narodne novine – Međunarodni ugovori 8/17)
Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/08)
Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine– Međunarodni ugovori 2/96)
Zakon o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Narodne novine – Međunarodni ugovori 4/08)
 
Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (Narodne novine – Međunarodni ugovori 10/94)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine – Međunarodni ugovori 12/96)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (Narodne novine – Međunarodni ugovori  10/97)
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobni odnosima u području upravljanja vodama (Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/08)
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne novine – Međunarodni ugovori 14/03)
 
Propisi EU
Direktiva 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša i Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18. 7. 2002.)
Direktiva Komisije (EU) 2015/996 оd 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 168/1, 1. 7. 2015.)
Ispravak Direktive Komisije (EU) 2015/996 od 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 168 od 1. srpnja 2015.
Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Konsolidirana verzija)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu
Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2014/101/EU оd 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 31. 10. 2014.)
Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (SL L 372, 27.12.2006.);
Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (SL L 288, 6.11.2007.);
Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.), dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I (SL L 67, 7.3.1998.);
Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31.12.1991.);
Direktiva 2006/11/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš Zajednice (SL L 64, 4.3.2006.);
Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4.3.2006.);
Direktiva 2006/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (SL L 264, 25.9.2006.);
Direktiva 2006/113/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o potrebnoj kakvoći vode za školjkaše (SL L 376, 27.12.2006.);
Direktiva Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (SL L 20, 26.1.1980.);
Direktiva 2008/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kakvoće okoliša na području politike voda kojom se mijenjaju i slijedom toga ukidaju Direktive Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ, te mijenja Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008.);
Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. kojom se, sukladno Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđuju tehničke specifikacije za kemijsku analizu i praćenje stanja voda (SL L 201, 1.8.2009.);
Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998.)
Direktiva (EU) 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 435/1, 23.12.2020.) (preinaka)
Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku
Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu
Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49
Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017.-2022.
 
Procjena utjecaja na okoliš, zaštita zraka, zaštita od buke
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, 57/22)
Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/0955/13153/1341/16, 114/18, 14/21)
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine 14/19)
 

 
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/14, 3/17)
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i Programa na okoliš (Narodne novine  3/17)
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine 77/20)
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 42/21)
Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 107/22)
Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine 1/14)
Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 108/13, 19/17)
 
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 3/22)
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 73/16)
III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine 73/21)
Program usklađenja monitoringa (Hrvatske vode, 2016)
Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (Narodne novine 151/08)
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (Narodne novine 3/16)
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine 72/20)
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 47/21)
 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (Narodne novine 143/21)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (Narodne novine 91/07)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine 91/07)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/09, 60/16)
 
Gradski propisi
Program zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2026. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/22) pdf
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15)
Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/15)
Odluka o određivanju lokacija mjernih postaja u gradskoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09)
Zaključak o usvajanju Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu do 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/19), Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu - pdf
Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
 
 
GOSPODARENJE OTPADOM
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21)
 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (Narodne novine 6/14)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15,  7/20, 140/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 105/15, 57/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/17, 84/19, rješenje USRH (Narodne novine 14/20)  
 
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022., Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. (Narodne novine 3/17, 1/22)
Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. pdf.
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine 59/06,109/12)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06,121/08,31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (Narodne novine 59/06, 109/12)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 81/20)
Naputak o financijskom jamstvu (Narodne novine 55/21)
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine 38/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine 22/19)
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14139/14, 11/19, 7/20), osim članka 24. stavaka 2. i 3.
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine 103/14)
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (Narodne novine 117/14)
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (Narodne novine 117/14)
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/15, 56/19)
Naputak o glomaznom otpadu (Narodne novine 79/15)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine 88/1578/16116/17, 14/20, 144/20)
Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine 90/15)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine 99/15)
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 111/15), osim članka 31.
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine 114/15, 103/18, 56/19)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 125/15, 90/16, 60/18, 72/18, 81/20)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16)
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (Narodne novine 75/16)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 113/16)
 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)
 
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine 40/15, 57/20)
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine 88/15)
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Narodne novine 95/15, 57/20)
 
Gradski propisi
Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba 2018.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18) pdf
Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta - mobilnih jedinica i posebnih spremnika za reciklabilni komunalni otpad (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/19)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18, 24/19)
Odluka o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/0715/13)
 
 
VODE I VODNO GOSPODARSTVO
 
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21)
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine 56/1364/15, 104/17, 115/18, 16/20)
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/18, 42/20, 127/20,52/21)

Strategija upravljanja vodama (Narodne novine 91/08)
 
Uredba o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
Uredba o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine 82/10, 83/12, 151/13, 116/18)
Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine 82/10, 108/13)
Uredba o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 82/10, 83/12, 10/14, 32/20)
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (Narodne novine 89/10, 46/12, 51/13, 120/14)
Uredba o uslužnim područjima (Narodne novine 67/14)
Uredba o standardu kakvoće voda (Narodne novine 96/19)
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine 112/10)
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine 112/10)
Uredba o kakvoći voda za kupanje (Narodne novine 51/14)
 
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (Narodne novine 1/11, 9/20)
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne novine 81/10)
Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (Narodne novine 80/10, 3/14)
Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (Narodne novine 80/10, 3/14)
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (Narodne novine 107/14)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (Narodne novine 84/10, 146/12, 36/20)
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine 48/19)
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine 9/20)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine 26/20)
Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (Narodne novine 97/10, 31/13)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine 28/11, 16/14)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (Narodne novine 3/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine 74/13, 140/15, 3/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (Narodne novine 26/20)
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine 28/11, 16/14)
Pravilnik o sadržaju Akcijskog Programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine 7/13)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (Narodne novine, broj 73/10)
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (Narodne novine 120/10)
Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine 74/13, 53/16, 64/18)
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (Narodne novine 114/10, 142/12)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Narodne novine 3/11)
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne novine 83/10, 76/14)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (Narodne novine 83/10)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (Narodne novine 114/10)
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine 66/11, 47/13)
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine 48/14)
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine 125/17)
Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine 85/19)
 
Odluka o granicama vodnih područja (Narodne novine 79/10)
Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (Narodne novine 89/10)
Odluka o određivanju osjetljivih područja (Narodne novine 81/10, 141/15)
Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (Narodne novine 33/11)
Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 130/12)
Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (Narodne novine 78/11)
Odluka o Popisu voda I. reda (Narodne novine 79/10)
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (Narodne novine 89/10, 88/11)
Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (Narodne novine 80/10)
Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (Narodne novine 117/15)
Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine 117/15)
Odluka o donošenju višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine 147/21)
Državni plan obrane od poplava (Narodne novine 84/10)
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine 5/11)
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (Hrvatske vode, 2010)
Operativni Plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Hrvatske vode, 2013)
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine 83/10)
Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (Narodne novine 28/17)
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (Narodne novine 147/09)
 
Gradski propisi
 
Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/01, 13/01)
Odluka o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 12/16)
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13)
Odluka o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15)
Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb na Grad Svetu Nedelju i Općinu Stupnik u sastavu Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17)
 
 
STRATEŠKO PLANIRANJE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 89/18)
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (Narodne novine 42/18)
Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 6/19)


IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14123/17118/18)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine 121/15)
Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0., srpanj 2021., MRRFEU - smjernice

Gradski propisi
Zaključak (Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine Službeni glasnik Grada Zagreba 24/17)
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - pdf 


POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA
 
Zakoni i podzakonski akti

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja (Narodne novine broj 115/15)
Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine broj 122/15)
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine 85/14, pdf)
Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine 106/17)

Gradski propisi

Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/0116/02, 11/032/061/098/0921/1423/14 - pročišćeni tekst26/153/16 - pročišćeni tekst22/173/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/0317/061/097/1319/1522/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14)


PROSTORNI PODACI
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj 56/1352/1850/20)

Gradski propisi
Pravilnik o izradi, sadržaju i načinu vođenja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/11)


STATISTIKA
 
Zakoni i podzakonski akti
Zakon o službenoj statistici (Narodne novine 25/20)
Pravilnik o distribuciji statističkih publikacija Državnog zavoda za statistiku (DZS - Pravilnik)
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (DZS - Pravilnik)
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022. pdf
Kodeks prakse europske statistike, 2017., Eurostat - budući da se koriste službeni statistički podaci (Kodeks prakse europske statistike)


GEOTEHNIČKI KATASTAR

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/19, 98/19)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/1320/1739/19125/19)
Gradski propisi
Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/0211/032/061/098/0921/1423/14 - pročišćeni tekst26/153/16 - pročišćeni tekst22/173/18 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)

IZRADA I PROVOĐENJE GRADSKOG PROJEKTA​


Zakoni i podzakonski akti
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/1365/17114/1839/1998/19)
Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine 85/14, pdf)
Gradski propisi
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/078/097/139/1612/16 - pročišćeni tekst)
Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/061/097/1319/1522/15 - pročišćeni tekst)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasni Grada Zagreba 17/14)

STRATEGIJSKI INTERESI GRADA


Gradski propisi
Odluka o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/1316/1426/142/155/15 - pročišćeni tekst25/155/18)
 
POLJOPRIVREDA

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 118/18, 42/20, 127/20,52/21)
Gradski propisi
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16, produženje trajanja - 4/21, 29/21)
Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/13, 25/13, 26/21)
Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/10)
Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker" (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/19, 11/20, 21/20)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19)
Gradski propisi
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19,  28/20)
Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/19, 15/20)
Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)

ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17, 32/19)
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13, 148/13, 115/18, 52/21)
Gradski propisi
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18)
Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/19, 5/19)
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19, 27/19, 16/20, 21/20)

ŠUMARSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19)
Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine 17/20)

LOVSTVO

Zakoni i podzakonski akti
Zakon o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/19, 32/20)
Gradski propisi
Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18)
Mjere za sprječavanje šteta od divljači na području Grada Zagreba za lovnu godinu 2021./2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/21)

UDRUGE

Zakoni i podzakonski akti
- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19)
Gradski propisi
- Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)