clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

16.02.2022.

 
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 

Predškolski odgoj i obrazovanje

Zakoni i podzakonski akti

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) 
 • Zakon o dadiljama (Narodne novine 37/13 i 98/19) 

Gradski propisi

 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) 
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškoslkih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12)
 

Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Zakoni i podzakonski akti

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, - 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
 • Zakon o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine 130/11)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18)
 • Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine 144/21) 
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine 196/18)
 • Udžbenički standard (Narodne novine 9/19)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne      novine 63/08 i 90/10)
 • Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa    obrazovanja (Narodne novine 70/11, 62/17 i  86/18)
 • Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine 13/91)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno -obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09 i 73/10)
 • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole    (Narodne novine 49/15, 47/17)
 • Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima    (Narodne novine 65/13) Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih    povjerenstava (Narodne novine 67/14 i 63/20)
 • Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine 15/13)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u     poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine 132/13)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine 94/15, 3/17) 
 • Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine 8/16)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 67/14, 81/15 i 51/21).
 • Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti    uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih (Narodne novine 129/08 i 52/10).

  Gradski propisi

 • Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Program javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) 
 • Program javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih i nestalih u Domovinskom ratu za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17)
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasni Grada Zagreba 31/21) 
 

Tehnička kultura

Zakoni i podzakonski akti

 • Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76//93, 11/94 i 38/09,)
 • Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19) 
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 4/15 i 14/20)

  Gradski propisi

 • Odluka o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi  (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11)
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2022.  (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21) 
 

Sport

Zakoni i podzakonski akti

 • Zakon o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
 • Zakon o sportskoj inspekciji (Narodne novine 86/12, 98/19, 34/21) 
 • Pravilnik o registru športskih djelatnosti (Narodne novine 112/06)
 • Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (Narodne novine 11/07) 
 • Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (Narodne novine 13/14)

  Gradski propisi

 • Odluka o preuzimanju športskih objekata u društvenom vlasništvu na području Grada Zagreba u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/93)
 • Odluka o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19, 3/22) 
 • Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21)
 • Program sportske rekreacije po gradskim četvrtima u objektima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/05) 
 • Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Zaključak o utvrđivanju športskih objekata dosadašnjih mjesnih zajednica što su postali vlasništvo Grada Zagreba i o određivanju načina njihova korištenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/94, 6/10 - Odluka o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba) 
 • Zaključak o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/96 i 8/09)
 • Zaključak o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96, 8/97, 9/97 – ispr. i 4/99). 
 

Mladi

Zakoni i podzakonski akti

 • Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19)
 • Zakon o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) 
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, 37/21)

  Gradski propisi

 • Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst)
 • Program financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/22) 
 • Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/08, 24/14)